Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA VASPITAČE U ŠAPCU u Šabac (Poslato na 29-12-2016)

Nastavnik...

Oglas važi od: 28.12.2016.

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH
STUDIJA ZA VASPITAČE U ŠAPCU
15000 Šabac, Dobropoljska 5
tel. 015/342-172
e-mail: vivasabac@ptt.rs


Nastavnik veština za užu oblast Muzička kultura
do 1/3 radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

Nastavnik praktične nastave za užu oblast Filozofija i sociologija
do 1/3 radnog vremena, na određeno vreme do godinu dana zbog povećanog obima posla

USLOVI:
završene osnovne akademske studije (prvog stepena) muzike, najmanje tri godine radnog iskustva; sposobnost za nastavni rad (pedagoško iskustvo); objavljeni stručni, odnosno umetnički radovi u odgovarajućoj oblasti - najmanje 2 rada; ostvarene aktivnosti bar u 2 elementa doprinosa razvoju visokoškolske ustanove, osim ako se bira prvi put u nastavničko zvanje. Ostali uslovi su utvrđeni opštim aktom škole.

OSTALO:
Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni da podnesu: biografiju sa svim bitnim podacima (ustanova ili preduzeće gde je kandidat trenutno zaposlen i profesionalni status, kretanje u profesionalnom radu, trajanje zaposlenja i zvanje), dokaz o radnom iskustvu od najmanje tri godine za kandidate koji konkurišu za izbor u zvanje nastavnika, spisak radova i same radove. Ostali podaci: o nastavnom radu; naučnoistraživačkom, umetničkom, stručnom i profesionalnom doprinosu; dokazi u overenoj fotokopiji: izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, diploma ili nostrifikacija diplome stečene u inostranstvu, dodatak diplomi ili uverenje o položenim ispitima, dokazi o izborima u zvanje ako je kandidat bio biran u zvanje; dokaze nadležnih organa povodom činjenice da kandidat nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi (ovaj dokaz pribavlja škola ako kandidat bude izabran u zvanje). Kandidatima koji se prvi put biraju u zvanje nastavnika i nemaju pedagoško iskustvo u radu sa studentima, sposobnost za nastavni rad ocenjuje se na osnovu kvaliteta posebnog javnog predavanja (pristupnog) kome prisustvuju članovi komisije za pisanje referata (izveštaja). Prijave na konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“, na adresu: Visoka škola strukovnih studija za vaspitače u Šapcu, Dobropoljska 5. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u obzir i razmatrati.


Pregledano: 1556 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters