Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor (više predmeta) Puno radno vreme

na VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA u Novi Sad (Poslato na 29-12-2016)

Profesor...

Oglas važi od: 28.12.2016.

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA
21000 Novi Sad, Vladimira Perića Valtera 4


Profesor strukovnih studija za užu oblast Finansije
sa 10% radnog vremena

Profesor strukovnih studija za užu oblast Računovodstvo
sa 10 % radnog vremena

USLOVI:
doktor ekonomskih nauka; objavljeni naučni i stručni radovi, najmanje pet, iz uže oblasti za koju se kandidat bira; sposobnost za nastavni rad; državljanstvo Republike Srbije. Uz prijavu na konkurs kandidati podnose: fotokopije diploma o završenim osnovnim i poslediplomskim studijama, biografiju, spisak naučnih i stručnih radova, kao i same radove, dokaz o državljanstvu. Lice koje je pravosnažnom presudom osuđeno za krivično delo protiv polne slobode, falsifikovanja javne isprave koju izdaje visokoškolska ustanova ili primanja mita u obavljanju poslova u visokoškolskoj ustanovi, ne može steći zvanje nastavnika. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Komisija će u roku od 60 dana od dana isteka roka za prijavu na konkurs sačiniti izveštaj o prijavljenim kandidatima i staviti ga na uvid javnosti na period od 8 dana, o čemu će kandidati biti obavešteni putem oglasne table i sajta škole. Prijave se mogu podneti lično radnim danom na gorenavedenu adresu ili putem pošte.


Skoro postavljeni poslovi VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA


Pregledano: 1203 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters