Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Laboratorijski tehničar u dijagnostici Puno radno vreme

na INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE VOJVODINE u Novi Sad (Poslato na 29-12-2016)

Doktor medicine; Laboratorijski tehničar u dijagnostici

Oglas važi od: 28.12.2016.

INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE VOJVODINE
21000 Novi Sad, Futoška 121


Doktor medicine
za rad u Centru za kontrolu i prevenciju bolesti
2 izvršioca

Opis poslova:
učestvuje u sporovođenju zdravstvenih pregleda određenih kategorija stanovnika koje podležu zdravstvenom nadzoru, u Centru i na terenu; učestvuje u sprovođenju kontrolih pregleda kod kliconoša; učestvuje u izradi izveštaja o radu odeljenja; radi na edukaciji zdravstvenih radnika; bavi se naučno-istraživačkim radom; učestvuje u radu komisija, radnih grupa i drugih tela u skladu sa opštima aktima Instituta, po rešenju direktora ili UO Instituta; obavlja i druge srodne poslove koji su u skladu sa stručnom spremom i za koje je stekao određena znanja i zvanja, po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
uslovi propisani Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova su: stečeno zvanje doktora medicine; položen stručni ispit; licenca i položen ispit za vočača B kategorije. Kandidati treba da dostave sledeće dokaze: overenu fotokopiju diplome o stečenom zvanju doktora medicine, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, overenu fotokopiju licence, fotokopiju očitane lične karte i fotokopiju vozačke dozvole B kategorije.

Laboratorijski tehničar u dijagnostici
za rad u Centru za mikrobilogiju
2 izvršioca

Opis posla:
vrši uzorkovanje biološkog materijala, priprema uzorke, reagense, podloge i opremu za mikrobiološka i biohemijska ispitivanja; priprema, održava i vrši kontrolu ispravnosti laboratorijske opreme; održava kulturu mikroorganizama; radi na biohemijskim i drugim analizatorima; izvodi laboratorijske analize biološkog materijala, u skladu sa nomenklaturom usluga na sekundarnom i tercijalnom nivou zdravstvene zaštite i ustanovama na više nivoa zdravstvene zaštite; sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti laboratorijske tehnike; stara se o aparatima i potrošnom materijalu.

USLOVI:
uslovi propisani Pravilnikom o organizciji i sistematizaciji poslova su: srednje obrazovanje zdravstvene struke u trajanju od četiri godine, smer laboratorijski tehničar; stručni ispit, licenca. Kandidati treba da dostave sledeće dokaze: overenu fotokopiju diplome o stečenom srednjem obrazovanju zdravstvene struke u trajanju od četiri godine, smer laboratorijski tehničar; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence i fotokopiju očitane lične karte.

OSTALO:
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom predaju se na pisarnici (soba 53) Instituta za javno zdravlje Vojvodine, na gorenavedenu adresu, sa naznakom “Za javni oglas” ili se šalju putem pošte.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLjE VOJVODINE


Pregledano: 1469 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters