Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor (više predmeta) Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA ŠABAC u Šabac (Poslato na 29-12-2016)

Profesor...

Oglas važi od: 28.12.2016.

TEHNIČKA ŠKOLA ŠABAC
15000 Šabac, Banjičkih žrtava 2


Profesor srpskog jezika
na određeno vreme do povratka zaposlene sa trudničkog bolovanja

USLOVI:
profesor srpskog jezika i književnosti, odnosno master filolog srpskog jezika i književnosti, sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine, ili sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine.

Profesor istorije
sa 35% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlene sa bolovanja

USLOVI:
profesor istorije, diplomirani istoričar, odnosno master profesor istorije, odnosno master istoričar, sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine, ili sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine.

OSTALO:
Osim odgovarajućeg obrazovanja i opštih uslova u skladu sa odredbama Zakona o radu, ostali uslovi su: psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima; neosuđivanost u skladu sa članom 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 55/13, 35/15 - autentično tumačenje i 68/15); državljanstvo Republike Srbije; stečeno odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 8 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“, br. 55/13, 35/15 - autentično tumačenje i 68/15): na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije), u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju - 44/10, počev od 10. septembra 2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; da kandidat ispunjava uslove u skladu sa Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u srednjoj stručnoj školi; da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Uz prijavu sa biografijom kandidat podnosi dokaz o stepenu i vrsti obrazovanja, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu. Dokaz o neosuđivanosti kandidata pribavlja ustanova po službenoj dužnosti. Proveru psihofizičkih sposobnosti kandidata vrši Nacionalna služba za zapošljavanje u Šapcu, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni. Sva dokumenta se prilažu kao overene kopije ili u originalu, a neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju na adresu škole.


Pregledano: 1442 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters