Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Poslovi održavanja čistoće Puno radno vreme

na GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNI RAZVOJ, PRIVREDU, URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE GRADA VALjEVA u Valjevo (Poslato na 29-12-2016)

Poslovi održavanja čistoće

Oglas važi od: 28.12.2016.

GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNI RAZVOJ,
PRIVREDU, URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE
GRADA VALjEVA
14000 Valjevo, Karađorđeva 64
tel. 014/294-781


Poslovi održavanja čistoće
u Odeljenju za zajedničke poslove, na određeno vreme do 6 meseci

USLOVI:
Kandidat treba da ispunjava opšte uslove: da je državljanin Republike Srbije, da je punoletan, da ima opštu zdravstvenu sposobnost, da nije pravosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, da ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa, kao i posebne uslove: I stepen stručne spreme.

OSTALO:
Uz prijavu na oglas, kao dokaze o ispunjenosti uslova kandidati podnose sledeću dokumentaciju: 1) izvod iz matične knjige rođenih; 2) uverenje o državljanstvu; 3) overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; 4) uverenje da nisu pravosnažno osuđivani na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; 5) uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti; 6) izjavu da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbor teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i 7) ličnu i radnu biografiju. Dokazi pod tačkama 1, 2 i 4 mogu se dostaviti uz prijavu ili će ih nadležni organ pribaviti po službenoj dužnosti, u skladu sa članom 103 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, broj 18/16), u kom slučaju je potrebno da podnosilac prijave dostavi popunjenu izjavu o saglasnosti stranke da organ može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (Obrazac 1). Prijave sa kompletnom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti, na gorenavedenu adresu, sa naznakom “Za izbor kandidata - za poslove održavanja čistoće - prijava na oglas (ime i prezime) - “ne otvaraj”. Prijave dostaviti putem pošte ili lično, na šalter pisarnice, prizemlje Gradske uprave za lokalni razvoj, privredu, urbanizam i komunalne poslove.


Skoro postavljeni poslovi GRADSKA UPRAVA ZA LOKALNI RAZVOJ, PRIVREDU, URBANIZAM I KOMUNALNE POSLOVE GRADA VALjEVA


Pregledano: 1393 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters