Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Medicinska sestra; Laboratorijski tehničar; Spremačica Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 04-01-2017)

Doktor medicine; Medicinska sestra; Laboratorijski tehničar; Spremačica

Oglas važi od: 04.1.2017.

DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Ćirila i Metodija 32


1) Doktor medicine
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, 3 meseca, za rad u Službi hitne medicinske pomoći i sanitetskog prevoza

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: završen medicinski fakultet, VII/1 stepen stručne spreme, položen stručni ispit i posedovanje licence za rad ili rešenja o upisu u komoru.

2) Doktor medicine
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, 3 meseca, za rad u ambulanti Konjuh, Službe opšte medicine

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: završen medicinski fakultet, VII/1 stepen stručne spreme, položen stručni ispit i posedovanje licence za rad ili rešenja o upisu u komoru.

3) Doktor medicine
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, 3 meseca, za rad u ambulanti Dijagnostički centar, Službe opšte medicine

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: završen medicinski fakultet, VII/1 stepen stručne spreme, položen stručni ispit i posedovanje licence za rad ili rešenja o upisu u komoru.

4) Medicinska sestra
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, 3 meseca, za rad u Odeljenju za zdravstvenu zaštitu dece predškolskog uzrasta (poslovi timske sestre)

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: završena srednja medicinska škola pedijatrijskog ili opšteg smera, IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit i posedovanje licence za rad ili rešenja o upisu u komoru.

5) Medicinska sestra
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, 3 meseca, za rad u ambulanti Rasadnik (poslovi timske sestre)

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: završena srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit i posedovanje licence za rad ili rešenja o upisu u komoru.

6) Medicinska sestra
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, 3 meseca, za rad u ambulanti Dijagnostički centar (poslovi timske sestre)
2 izvršioca

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: završena srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit i posedovanje licence za rad ili rešenja o upisu u komoru.

7) Laboratorijski tehničar
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, 3 meseca, za rad u Odeljenju laboratorijske dijagnostike
3 izvršioca

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: završena srednja medicinska škola laboratorijskog smera, IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit i posedovanje licence za rad ili rešenja o upisu u komoru.

8) Spremačica
na određeno vreme zbog povećanog obima posla, do 3 meseca, za rad u Odseku za održavanje higijene objekata i prostora
2 izvršioca

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: I stepen stručne spreme, osnovna škola.

Za radno mesto pod rednim brojem 1 do 7:
Kandidati dostavljaju: prijavu u kojoj navode za koje radno mesto se prijavljuju; kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence za rad ili rešenja o upisu u komoru; izjavu da su zdravstveno sposobni za poslove za koje podnose prijavu i da se protiv njih ne vodi krivični postupak; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih.

Za radno mesto pod rednim brojem 8:
Kandidati dostavljaju: prijavu u kojoj navode za koje radno mesto se prijavljuju; kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; izjavu da su zdravstveno sposobni za poslove za koje podnose prijavu i da se protiv njih ne vodi krivični postupak; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih;

OSTALO:
Kandidati koji su se javili na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Izabrani kandidati pre zasnivanja radnog odnosa dužni su da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos i uverenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje sud). Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Prijave na oglas mogu se podneti u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC


Pregledano: 1370 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters