Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Lekar specijalista interne medicine; Klinički lekar Puno radno vreme

na KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR ZEMUN u Zemun (Poslato na 04-01-2017)

Lekar specijalista interne medicine; Klinički lekar

Oglas važi od: 04.1.2017.

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR ZEMUN
11080 Beograd, Vukova 9


1) Lekar specijalista interne medicine
u Službi kardiologije, Klinika za internu medicinu, probni rad 3 meseca

2) Klinički lekar
u Bolnici za pedijatriju KBC Zemun, probni rad 3 meseca

3) Klinički lekar
u Službi nefrologije, Klinika za internu medicinu, probni rad 3 meseca

4) Klinički lekar
u Službi opšte hirurgije, Klinika za internu medicinu, probni rad 3 meseca

USLOVI:
za radno mesto 1: visoka stručna sprema (završen medicinski fakultet), položen stručni ispit po završenom medicinskom fakultetu, završena specijalizacija iz interne medicine, najmanje 5 godina radnog iskustva, sa iskustvom u izvođenju dijagnostičkih i terapijskih interventnih kadioloških procedura; za radno mesto 2: visoka stručna sprema (završen medicinski fakultet), položen stručni ispit po završenom medicinskom fakultetu, najmanje 3 godine radnog iskustva; za radna mesta 3 i 4: visoka stručna sprema (završen medicinski fakultet), položen stručni ispit po završenom medicinskom fakultetu, iskustvo u kliničkom radu iz oblasti konkursa.

OSTALO:
Uz prijavu na konkurs za zasnivanje radnog odnosa za radno mesto 1 prilažu se, u overenoj fotokopiji, sledeća dokumenta: potpuna lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefonom, i-mejl adresom, izjava kandidata da je zdravstveno sposoban za tražene poslove i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, svojeručno potpisana, diploma o završenom medicinskom fakultetu, uverenje o položenom stručnom ispitu, diploma o završenoj specijalizaciji iz interne medicine, licenca ili rešenje o upisu u Lekarsku komoru Srbije, izvod iz matične knjige venčanih ako je kandidat promenio prezime i dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavaca ili fotokopija radne knjižice). Uz prijavu na konkurs za zasnivanje radnog odnosa za radna mesta 2, 3 i 4 prilažu se u overenoj fotokopiji sledeća dokumenta: potpuna lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefonom, i-mejl adresom, izjava kandidata da je zdravstveno sposoban za tražene poslove i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, svojeručno potpisana; diploma o završenom medicinskom fakultetu; uverenje o položenom stručnom ispitu; licenca ili rešenje o upisu u Lekarsku komoru Srbije, izvod iz matične knjige venčanih ako je kandidat promenio prezime i dokaz o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita (potvrda poslodavaca ili fotokopija radne knjižice). Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidati su dužni da dostave: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos, uverenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje sud), overene fotokopije diplome, uverenja o položenom stručnom ispitu, licencu ili rešenje o upisu u Lekarsku komoru Srbije, overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, fotokopiju lične karte (nečipovane i stari obrazac), odnosno čipovanu dostaviti na očitavanje, fotokopiju odjave sa prethodnog osiguranja (M obrazac). Komisija će razmatrati sve dospele, blagovremene i potpune prijave i sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos obaviće se razgovor radi pribavljanja dodatnih relevantnih podataka za donošenje odluke o izboru kandidata. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhu izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za kadrovske i administrativne poslove KBC Zemun. Kandidati treba da svoje prijave dostave pisarnici KBC Zemun, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme“, sa navođenjem radnog mesta za koje konkurišu, lično ili putem pošte, na gorenavedenu adresu. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom neće biti razmatrane. Kandidati koji ne budu izabrani dokumentaciju mogu preuzeti na pisarnici KBC Zemun.


Skoro postavljeni poslovi KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR ZEMUN


Pregledano: 1532 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters