Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR ZEMUN u Zemun (Poslato na 04-01-2017)

Više radnih mesta

Oglas važi od: 04.1.2017.

KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR ZEMUN
11080 Beograd, Vukova 9


1) Viši radiološki tehničar/strukovni medicinski radiolog
u Službi za radiološku dijagnostiku, Zajedničke medicinske službe, probni rad 3 meseca

2) Medicinska sestra - tehničar
u Službi opšte hirurgije, Klinika za hirurgiju, probni rad 3 meseca

3) Medicinska sestra - tehničar
u Službi operacionog bloka sa jedinicom intenzivnog lečenja i centralnom sterilizacijom, Klinika za hirurgiju, probni rad od 3 meseca

4) Medicinska sestra - tehničar
u Službi otorinolaringologije sa maksilofacijalnom hirurgijom, Klinika za hirurgiju, probni rad 3 meseca

5) Medicinska sestra - tehničar
u Službi nefrologije, Klinika za internu medicinu, probni rad 3 meseca

6) Medicinska sestra - tehničar
u Službi kardiologije, Klinika za internu medicinu, probni rad u trajanju od 3 meseca

7) Medicinska sestra - tehničar
u Službi transfuziologije, Zajedničke medicinske službe, probni rad 3 meseca

8) Medicinska sestra - tehničar
u Službi za prijem i zbrinjavanje urgentnih stanja, Zajedničke medicinske službe, probni rad 3 meseca

9) Ginekološko-akušerska sestra
u Bolnici za ginekologiju i akušerstvo, probni rad 3 meseca

USLOVI:
za radno mesto 1: završena viša medicinska škola/strukovna medicinska škola - smer viši radiološki tehničar/strukovni medicinski radiolog, položen stručni ispit nakon završene više medicinske/strukovne medicinske škole, iskustvo u kliničkom radu iz oblasti konkursa; za radna mesta 2, 3, 4, 5, 6 i 8: završena srednja medicinska škola - opšti smer, položen stručni ispit nakon završene srednje škole, iskustvo u kliničkom radu iz oblasti konkursa; za radno mesto 7: završena srednja medicinska škola - opšti smer, položen stručni ispit nakon završene srednje škole, uverenje o položenom specijalističkom ispitu za obrazovni profil medicinski tehničar za rad u transfuziji krvi, iskustvo u kliničkom radu iz oblasti konkursa; za radno mesto 9: završena srednja medicinska škola - smer ginekološko-akušerska sestra, položen stručni ispit nakon završene srednje škole, iskustvo u kliničkom radu iz oblasti konkursa.

OSTALO:
Uz prijavu na konkurs za zasnivanje radnog odnosa za radno mesto 1 prilažu se u overenoj fotokopiji sledeća dokumenta: potpuna lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefonom, i-mejl adresom, izjava kandidata da je zdravstveno sposoban za tražene poslove i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, svojeručno potpisana, diploma o završenoj višoj/strukovnoj medicinskoj školi - smer viši radiološki tehničar/strukovni medicinski radiolog, uverenje o položenom stručnom ispitu nakon završene više/strukovne škole, izvod iz matične knjige venčanih ako je kandidat promenio prezime i dokaz o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita (potvrda poslodavaca ili fotokopija radne knjižice). Uz prijavu na konkurs za zasnivanje radnog odnosa za radna mesta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 prilažu se u overenoj fotokopiji sledeća dokumenta: potpuna lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefonom, i-mejl adresom, izjava kandidata da je zdravstveno sposoban za tražene poslove i da se protiv njega ne vodi krivični postupak, svojeručno potpisana, diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi opšteg smera (za radna mesta 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8), diploma o položenom specijalističkom ispitu za obrazovni profil medicinski tehničar za rad u transfuziji krvi (za radno mesto 7), diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi - smer za ginekološko-akušersku sestru (za radno mesto 9), uverenje o položenom stručnom ispitu nakon završene srednje škole, svedočanstva za svaki razred srednje škole, izvod iz matične knjige venčanih ako je kandidat promenio prezime i dokaz o radnom iskustvu nakon položenog stručnog ispita (potvrda poslodavaca ili fotokopija radne knjižice). Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidati su dužni da dostave: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos, uverenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje sud), overene fotokopije diplome, uverenja o položenom stručnom ispitu, overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, fotokopiju lične karte (nečipovane i stari obrazac), odnosno čipovanu dostaviti na očitavanje, fotokopiju odjave sa prethodnog osiguranja (M obrazac). Komisija će razmatrati sve dospele, blagovremene i potpune prijave i sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos obaviće se razgovor radi pribavljanja dodatnih relevantnih podataka za donošenje odluke o izboru kandidata. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za kadrovske i administrativne poslove KBC Zemun. Kandidati treba da svoje prijave dostave pisarnici KBC Zemun u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vreme“, sa navođenjem radnog mesta za koje konkurišu, lično ili putem pošte, na gorenavedenu adresu. Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene prijave, kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Kandidati koji ne budu izabrani dokumentaciju mogu preuzeti na pisarnici KBC Zemun.


Skoro postavljeni poslovi KLINIČKO-BOLNIČKI CENTAR ZEMUN


Pregledano: 1527 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters