Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Specijalista interne medicine Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNjAČKA BANjA u Vrnjačka Banja (Poslato na 04-01-2017)

Specijalista interne medicine

Oglas važi od: 04.1.2017.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
INTERNE BOLESTI
VRNjAČKA BANjA
36210 Vrnjačka Banja, 8. marta 12


Specijalista interne medicine
na određeno vreme od dve godine sa probnim radom od dva meseca
3 izvršioca

Opis posla:
pregled, obrada i lečenje bolesnika na bolničkom odeljenju, u okviru svoje specijalnosti, obavljanje konsultativnih pregleda na zahtev osnovne i primarne zdravstvene zaštite, upućivanje bolesnika na druge konsultativne preglede i na stacionarno lečenje, analiza zdravstvenog stanja bolesnika lečenih u bolnici i zajedno sa primarno - osnovnom zdravstvenom zaštitom, izrađuje predloge programa mera zdravstvene zaštite, učestvuje u zdravstvenom vaspitanju i prosvećivanju, u edukaciji zdravstvenih radnika u svom timu, organizuje posao u svojoj radnoj jedinici, radi na unapređenju dijagnostičkih, terapeutskih i preventivnih postupaka, po potrebi ide u pratnju pacijenta, daje stručna mišljenja kod određenih slučajeva bolesti i povreda, obavlja i druge poslove u okviru svoje specijalnosti kao i druge poslove po nalogu pretpostavljenih i direktora.

USLOVI:
Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), kandidat mora da ispunjava i posebne uslove: VII/1 stepen stručne spreme: završen medicinski fakultet i položen specijalistički ispit iz interne medicine; poželjno je da je kandidat ambiciozan i da poseduje znanja, veštine ili iskustvo u rukovođenju, zbog mogućnosti obavljanja i poslova rukovodilaca razlitičih nivoa.

OSTALO: Kandidati uz prijavu podnose: uverenje o državljanstvu (original ili overenu kopiju, ne stariju od šest meseci), potvrdu da nisu osuđivani, overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, overenu fotokopiju uverenja, odnosno diplome o položenom specijalističkom ispitu iz interne medicine, kopiju izvoda iz matične knjige venčanih, ako je kandidat promenio prezime, evropski CV na srpskom jeziku. Prijave sa dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno na gorenavedenu adresu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija. Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje se zasniva radni odnos. Oglas će biti objavljen u publikaciji „Poslovi“ i sajtu Ministarstva zdravlja RS. Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu kandidata. Kandidati koji ne budu primljeni mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Za sve informacije možete se obratiti na telefon 036/613-450.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNjAČKA BANjA


Pregledano: 1543 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters