Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine Puno radno vreme

na KLINIČKI CENTAR SRBIJE u Beograd (Poslato na 12-01-2017)

Doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine

Oglas važi od: 11.1.2017.

KLINIČKI CENTAR SRBIJE
11000 Beograd, Pasterova 2


Raspisuje konkurs za prijem u radni odnos sa punim randim vremenom na neodređeno vreme sa probnim radom od 3 meseca za:

Doktor medicine ili specijalista odgovarajuće grane medicine
- 1 izvršilac za Kliniku za ginekologiju i akušerstvo
- 1 izvršilac za Kliniku za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
- 1 izvršilac za Kliniku za infektivne i tropske bolesti
- 1 izvršilac za Kliniku za grudnu hirurgiju
- 1 izvršilac za Službu za patohistologiju
- 1 izvršilac za Kliniku za ORL i MFH

Opisi posla za radna mesta doktora medicine i lekara specijaliste u Klinici za ginekologiju i akušerstvo, Klinici za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinici za infektivne i tropske bolesti, Klinici za grudnu hirurgiju, Službi za patohistologiju i Klinici za ORL i MFH su utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih zadataka i poslova u organizacionim jedinicama Kliničkog centra Srbije i kandidatima su dostupna na uvid u prostorijama Službe za pravne poslove Kliničkog centra Srbije radnim danima od 14 do 15 časova.

USLOVI:
Najmanje VII/1 stepen stručne spreme, završen medicinski fakultet, položen stručni ispit.

Kandidati uz prijavu kao dokaz o ispunjenju navedenih uslova podnose sledeća dokumenta:
- kratka poslovna biografija (sa kontakt podacima)
- overena fotokopiju diplome o završenom fakultetu
- overena fotokopija uverenja o položenom stručnom ispitu
- overena fotokopiju položenog specijalističkog ispita (za lekare specijaliste)
- fotokopija radne knjižice ili drugi dokaz o radnom stažu uverenje o državljanstvu

Prednost će imati kandidati koji imaju iskustvo u radu u ustanovi tercijarnog nivoa zdravstvene zaštite.

Kandidati su u obavezi su da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu na jedno radno mesto ili na više).

Prijave i dokaze o ispunjenju uslova kandidati mogu predati lično arhivi Kliničkog centra Srbije, ili poslati poštom na adresu Klinički centar Srbije, 11000 Beograd, ul. Pasterova br. 2, sa naznakom „Za konkurs za zapošljavanje“.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Kandidati će o odluci o izboru za prijem u radni odnos biti obavešteni na internet stranici Kliničkog centra Srbije.

Kandidati koji budu izabrani po ovom konkursu dužni su da, radi zasnivanja radnog odnosa, dostave overenu fotokopiju licence ili overenu fotokopiju rešenja o upisu u odgovarajuću komoru zdravstvenih radnika.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa.

Neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće biti uzete u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi KLINIČKI CENTAR SRBIJE


Pregledano: 1434 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters