Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

NASTAVNIK SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Puno radno vreme

na Gimnazija "Dušan Vasiljev" u Kikinda (Poslato na 09-02-2017)

NASTAVNIK SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Gimnazija “Dušan Vasiljev” Kikinda

На основу члана 132. став 6. тачка1) и тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-аутентично тумачење, 68/15 и 62/16-одлука УС), директор Гимназије “Душан Васиљев” у Кикинди, расписује

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У РАДНИ ОДНОС

Назив радног места Врста радног односа Радно време

1. НАСТАВНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА одређено време 100% норме И КЊИЖЕВНОСТИ (замена преко 60 дана)

Број извршилаца за радна места

1. 1 извршилац

Услови :

Кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање стечено:
на студијама другог степена (мастер академске студије, специјалистичке академске студије или специјалистичке струковне студије) у складу са законом о високом образовању („Службени гласник РС“ број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10) почев од 10.септембра 2005. године;
на основним студијама у трајању од најмањечетири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и то:

НАСТАВНИК СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

(1)професор, односно дипломирани филолог за српскохрватски језик и југословенску књижевност;
(2)професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и српскохрватски језик;
(3)професор, односно дипломирани филолог за југословенску књижевност и општу књижевност;
(4)професор српскохрватског језика са јужнословенским језицима;
(5)професор југословенске књижевности и српског језика;
(6)професор југословенске књижевности са страним језиком;
(7)професор српског језика и књижевности; – 2 – (8)професор српске књижевности и језика;
(9)професор српске књижевности и језика са општом књижевношћу;
(10)дипломирани филолог за књижевност и српски језик;
(11)дипломирани филолог за српски језик и књижевност;
(12)дипломирани филолог српског језика са јужнословенским језицима;
(13) мастер професор језика и књижевности (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност); мастер филолог (студијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски језик и компаративна књижевност).
Лица која су стекла академско звање мастер морају имати претходно завршене основне академске студије на студијским програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.
Кандидати морају да имају образовање из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на високошколској установи у току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским системом преноса бодова.

- остали услови наведена радна места:

- да је кандидат држављанин РС; – да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са ученицима;
-да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малоленог лица или родоскрвњење, за кривично дело
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање;

Рок за пријављивање на конкурс

8 дана од дана објављивања конкурса

Кандидати треба да доставе: – пријаву на конкурс; – оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; – уверење о држављанству; – извод из матичне књиге рођених; – уверење општинског суда да није отворена истрага нити подигнута оптужница која је стала на правну снагу – доказ о поседовању образовања из психолошких, педагошких и методичких дисциплина стечених на високошколској установи у току студија или након дипломирања. – 3 –

Напомена:
-за пријављеног кандидата школа прибавља уверење да није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело за које изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање малоленог лица или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и против човечности и других добара заштићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање – уверење надлежне установе да кандидат има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и ученицима кадидат доставља пре закључења уговора о раду.

Директор Љубомир Замуровић Рок важења 17.02.2017. Захтевани ниво квалификација Факултет – VII1 степен (4-6 године) Образовање кандидата Васпитање и образовање Радно искуство у занимању Није битно Број извршилаца 1 Место рада Кикинда Врста радниг односа / ангажовања Одређено

Напомена

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).Pregledano: 2189 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters