Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor strukovnih studija za oblast Pedagoške i andragoške nauke, uža oblast Pedagogija Puno radno vreme

na VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KIKINDI u Kikinda (Poslato na 17-02-2017)

Profesor strukovnih studija za oblast Pedagoške i andragoške nauke, uža oblast Pedagogija

Oglas važi od: 14.2.2017.

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KIKINDI
23300 Kikinda, Svetosavska 57
tel. 0230/439-250
e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rsProfesor strukovnih studija za oblast Pedagoške i andragoške nauke, uža oblast Pedagogija

USLOVI:
doktorat; državljanstvo Republike Srbije; zdravstvena sposobnost; da kandidati nisu pravnosnažnom presudom osuđeni za krivično delo u skladu sa čl. 62 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju. Kandidati uz prijavu treba da podnesu: biografiju i stručnu biografiju sa podacima o dosadašnjem radu; overene fotokopije diplome ili uverenja svih nivoa studija; preporuku koja sadrži pregled i mišljenje o naučnom i stručnom radu kandidata, ocenu o rezultatima angažovanja u nastavi i razvoju nastave i razvoju drugih delatnosti ustanove, ocenu rezultata pedagoškog rada, rezultata postignutih u obezbeđivanju naučno-nastavnog podmlatka i drugim rezultatima ocenjivanja kandidata; spisak naučnih, stručnih radova, kao i same radove koje su u mogućnosti da dostave ili da na drugi način dokažu da su objavljeni; izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o državljanstvu, ne stariji od 6 meseci. Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat. Dokaz o neosuđivanosti kandidata pribaviće škola službenim putem.

OSTALO:
Neblagovremene i nepotpune prijave i prijave sa neodgovarajućom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje. Rok za prijavu na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”. Konkursnu dokumentaciju slati na adresu: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi, 23300 Kikinda, Svetosavska 57, sa naznakom „Za konkurs“.


Skoro postavljeni poslovi VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KIKINDI


Pregledano: 2146 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters