Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE - NOVI SAD u Novi Sad (Poslato na 05-04-2017)

Medicinska sestra - tehničar

Oglas važi od: 05.4.2017.

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU
ZAŠTITU DECE I OMLADINE
VOJVODINE - NOVI SAD
21000 Novi Sad, Hajduk Veljkova 10


Medicinska sestra - tehničar
na Odeljenju neonatologije u Službi za intenzivnu negu i terapiju i neonatologiju Stacionara Klinike za pedijatriju, na određeno vreme do povratka zaposlenog sa bolovanja, sa probnim radom do 3 meseca

Medicinska sestra - tehničar
na Odeljenju za imunologiju i alergologiju Službe za imunologiju, alergologiju, reumatologiju i dečju kardiologiju Stacionara Klinike za pedijatriju, na određeno vreme do povratka zaposlenog sa bolovanja, sa probnim radom do 3 meseca

Opis posla:
sprovodi negu bolesnika; brine se o prijemu, nezi i otpustu bolesnika; daje terapiju i prati bolesnika na dijagnostičke pretrage; uzima i šalje materijal na laboratorijske analize; radi i druge poslove iz svog delokruga, a po nalogu neposrednog rukovodioca; učestvuje u smenskom radu; za svoj rad odgovorna je neposrednom rukovodiocu, glavnoj sestri Klinike i Instituta.

USLOVI:
Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom, kao i sledeće posebne uslove: da poseduju srednju stručnu spremu - IV stepen, završenu srednju medicinsku školu, smer pedijatrijska sestra - tehničar ili medicinska sestra tehničar; položen stručni ispit; licenca za rad.

OSTALO:
Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta: diploma o završenoj srednjoj medicinskoj školi, uverenje o položenom stručnom ispitu, dozvola za rad - licenca izdata od nadležne komore ili rešenje o upisu u imenik komore, uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje suda, ne starije od 6 meseci); uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje iz policijske uprave, ne starije od 6 meseci); dokaz o radnom iskustvu, ukoliko ga kandidat poseduje (overena kopija radne knjižice, ugovora o radu, potvrda poslodavca), kratka biografija (Curriculum Vitae - CV), sa adresom, kontakt telefonom, i-mejl adresom. Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo u radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenosti, dužina trajanja školovanja...). Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati, fotokopiju lične karte, dokaz o izvršenoj ili započetoj imunizaciji na hepatitis B, sanitarnu knjižicu. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave se predaju u zatvorenoj koverti, lično ili poštom na gorenavedenu adresu Instituta, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem medicinske sestre - tehničara na određeno vreme, na Odeljenju neonatologije i Odeljenju imunologije“.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE - NOVI SAD


Pregledano: 1838 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters