Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor geografije Puno radno vreme

na BELOCRKVANSKA GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA u Bela Crkva (Poslato na 20-04-2017)

Profesor geografije

Oglas važi od: 19.4.2017.

BELOCRKVANSKA GIMNAZIJA I
EKONOMSKA ŠKOLA
26340 Bela Crkva, Jovana Cvijića 11
tel. 013/853-475Profesor geografije
sa 40% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva

USLOVI:
Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene članom 120 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, br. 72/2009, 52/2011, 55/2013 i 35/2015 - autentično tumačenje 68/2015 i 62/16 - odluka US). Posedovanje odgovarajućeg obrazovanja: odgovarajućim obrazovanjem, prema stepenu i vrsti, smatra se visoko obrazovanje navedeno u članu 8 stav 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Službeni glasnik RS”, br. 72/2009, 52/2011, 55/2013 i 35/2015 - autentično tumačenje, 68/2015 i 62/2016 - odluka US), u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik RS”, br. 76/05, 100/07 - autentično tumačenje, 97/08 i 44/10), počev od 10. septembra 2005. godine i na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, a u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji (“Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 15/2013, 2/2017) i to: (1) profesor geografije; (2) diplomirani geograf; (3) diplomirani geograf - prostorni planer; (4) diplomirani profesor geografije - master; (5) master geograf; (6) master profesor geografije; (7) diplomirani geograf - master. Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije studijskog programa: geografija, diplomirani geograf, profesor geografije. Kandidat treba da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (obrazovno-vaspitni rad ostvaruje se na srpskom jeziku). Kandidat mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja, od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Program za sticanje obrazovanja iz ovog stava realizuje visokoškolska ustanova u okviru akreditovanog studijskog programa ili kao program obrazovanja tokom čitavog života, u skladu sa propisima kojima se uređuje visoko obrazovanje. Profesor koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, smatra se da ima obrazovanje iz člana 8 stav 4 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

OSTALO:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i sledeće uslove: da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da imaju državljanstvo Republike Srbije. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože: kratku biografijusa adresom i kontakt telefonom, uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), izvod iz matične knjige rođenih (na novom obrazcu), dokaz o stručnoj spremi tj. overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, dokaz da su srednje, više ili visoko obrazovanje stekli na jeziku na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad, tj. srpskom jeziku ili da su položili ispit iz tog jezika (srpskog jezika) po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, a dokaz je: ako je kandidat stekao visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpskom jeziku) dokaz je javna isprava (diploma) o stečenom visokom obrazovanju (koja je već priložena) ili ako kandidat nije stekao visoko obrazovanje na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (srpskom jeziku), onda se mora priložiti javna isprava (diploma) ili odgovarajuća potvrda da su više ili srednje obrazovanje stekli na jeziku na kome se izvodi obrazovno-vaspitni rad (srpski jezik) ili uverenje/potvrda da su položili ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; dokaz (potvrdu ili uverenje) da imaju obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova ili dokaz da su položili stručni ispit, odnosno ispit za licencu. Dokumenta se dostavljaju u originalu ili overenoj fotokopiji i ista se po okončanju konkursa ne vraćaju kandidatima. Dokaz iz kaznene evidencije u skladu sa članom 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, pribavlja ustanova službeno.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicimau skladu sa članom 120 stav 1 tačka 3 i stav 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja stav 1 tačka 2 (lekarsko uverenje) dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. U postupku odlučivanja o izboru profesora direktor vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima (ovu proveru vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka). Nepotpune i neblagovrmene prijave neće se uzimati u razmatranje. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”.


Skoro postavljeni poslovi BELOCRKVANSKA GIMNAZIJA I EKONOMSKA ŠKOLA


Pregledano: 2148 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters