Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pomoćni radnik - spremačica Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA U ZAJEČARU u Zaječar (Poslato na 26-04-2017)

Pomoćni radnik - spremačica

Oglas važi od: 26.4.2017.

TEHNIČKA ŠKOLA U ZAJEČARU
19000 Zaječar, Kneginje Ljubice 3-5Pomoćni radnik - spremačica
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
Pored ispunjavanja opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih članom 24 stav 1 Zakona o radu i članom 120 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 52/11 i 55/13), kandidati treba da imaju i: odgovarajuće obrazovanje; psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u članu 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat treba da ima završenu osnovnu školu - prvi stepen stručne spreme.

Uz prijavu na konkurs kandidat je dužan da dostavi sledeće dokaze: overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi, overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Uverenje da kandidat nije osuđivan po službenoj dužnosti pribavlja škola. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu.

Prijave na konkurs sa overenim fotokopijama traženih dokumenata, a kojima se dokazuje ispunjenost uslova, kandidati dostavljaju na adresu škole, sa naznakom „Za konkurs“, putem pošte ili lično, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.


Pregledano: 2578 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters