Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik elektrogrupe predmeta Puno radno vreme

na MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA BOR u Bor (Poslato na 03-05-2017)

Nastavnik elektrogrupe predmeta

Oglas važi od: 03.5.2017.

MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA BOR
19210 Bor, Zeleni bulevar 24


Nastavnik elektrogrupe predmeta
na određeno vreme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva

USLOVI:
VII stepen stručne spreme, diplomirani inženjer elektrotehnike, diplomirani inženjer elektronike, diplomirani matematičar, smerovi: programerski, računarstva i informatike, profesor informatike, diplomirani inženjer za informacione sisteme, odnosno diplomirani inženjer organizacije za informacione sisteme ili diplomirani inženjer organizacionih nauka, odseci za informacione sisteme, informacione sisteme i tehnologije, diplomirani inženjer računarstva, diplomirani matematičar, master inženjer elektrotehnike i računarstva, prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva, na svim studijskim programima, master inženjer elektrotehnike i računarstva, studijski program računarske komunikacije i prethodno završene osnovne akademske studije u oblasti elektrotehnike i računarstva, na studijskom programu računarske mreže i komunikacije, master matematičar, master informatičar, master inženjer informacionih tehnologija, master inženjer organizacionih nauka (studijski program Informacioni sistemi i tehnologije ili Softversko inženjerstvo i računarske nauke). Lica iz podtač. (8)-(13), koja su stekla akademsko zvanje master, moraju imati u okviru završenih studija položenih najmanje pet predmeta iz oblasti računarstva i informatike (od toga najmanje jedan iz oblasti Programiranje i najmanje jedan iz oblasti Objektno orijentisano programiranje) i najmanje dva predmeta iz jedne ili dve sledeće oblasti - Matematika ili Teorijsko računarstvo, što dokazuju potvrdom izdatom od strane matične visokoškolske ustanove.

OSTALO:
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa u školi propisani su čl. 120, 130 i 132 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Posebni uslovi konkursa utvrđeni su odredbama Pravilnika o vrsti stručne spreme nastavnika i stručnih saradnika u nastavi u stručnim školama. Uz prijavu na konkurs dostaviti: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju), izvod iz matične knjige rođenih, kraću biografiju. Kandidat koji bude izabran dužan je da pre zaključenja ugovora o radu dostavi uverenje o psihičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima, ne starije od 6 meseci. Pravo učešća na konkursu ima kandidat koji nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, o čemu će škola pribaviti dokaze po službenoj dužnosti od SUP-a, za izabranog kandidata. Dokaz o psihofizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključivanja ugovora o radu, a proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima vršiće Nacionalna služba za zapošljavanje. Prijave na konkurs slati na gorenavedenu adresu, u roku od 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.


Skoro postavljeni poslovi MAŠINSKO-ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA BOR


Pregledano: 1525 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters