Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viša medicinska sestra - tehničar za izvođenje nastave iz predmeta Zdravstvena nega Puno radno vreme

na MEDICINSKA ŠKOLA u Zaječar (Poslato na 17-05-2017)

Viša medicinska sestra - tehničar za izvođenje nastave iz predmeta Zdravstvena nega

Oglas važi od: 17.5.2017.

MEDICINSKA ŠKOLA
19000 Zaječar, Kneginje Ljubice 3-5


Viša medicinska sestra - tehničar za izvođenje nastave iz predmeta Zdravstvena nega
na određeno vreme radi zamene zaposlene preko 60 dana

USLOVI:
odgovarajuće obrazovanje; psihička, fizička i zdravstvena sposobnost za rad sa učenicima; da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; državljanstvo Republike Srbije; poznavanje srpskog jezika. Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa kandidati treba da ispunjavaju uslove u pogledu vrste tražene stručne spreme, utvrđene Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Službeni glasnik RS - „Prosvetni glasnik“, br. 21/2015, 11/2016), kao i uslove predviđene u članu 120 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/09 i 55/13). Kao dokaze o ispunjavanju uslova kandidat uz prijavu prilaže: diplomu o stečenom obrazovanju; uverenje o položenim ispitima iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi po ESPB; uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih. Dokazi se prilažu u originalu ili overenoj kopiji. Prijave na konkurs sa dokazima o ipunjenosti uslova dostaviti preporučenom poštom, u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa, na navedenu adresu, sa naznakom „Za konkurs“. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi MEDICINSKA ŠKOLA


Pregledano: 1427 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters