Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 17-05-2017)

Više radnih mesta

Oglas važi od: 17.5.2017.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva jedinstva 135


1. Lekar opšte medicine
za rad u Prijemno-urgentnoj službi
5 izvršilaca

Opis poslova:
Pregleda i obrađuje bolesnike na odeljenju (piše istorije bolesti, zadužuje potrebne lab.analize i dijagnostičke preglede i intervencije), daje terapijske predloge uz superviziju specijaliste; vodi medicinsku dokumkentaciju u papirnoj i elektronskoj formi; u svom radu se mora pridržavati načela kodeksa etike i profesionalnog ponašanja prema pacijentima i saradnicima; na radnom mestu dužan je da nosi propisanu radnu odeću i obuću; radi i druge poslove svoje struke po nalogu načelnika, šefa odelenja ili odseka.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat treba da ima i završen medicinski fakultet (VII stepen) i položen stručni ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete treba dostaviti: 1. kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; 2.overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu; 3. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; 4. izvod iz MK rođenih original ili overenu fotokopiju (ne starija od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

2. Viša/strukovna ginekološko-akušerska medicinska sestra - tehničar
za rad u Službi ginekologije sa akušerstvom

Opis poslova:
učestvuje kod prijema i obrade trudnica za porođaj; asistira lekaru prilikom porođaja; učestvuje u dijagnostičnim metodama; učestvuje u pripremi porodilje za indukciju i stimulaciju porođaja; učestvuje u sprovođenju post operativne nege; vodi potrebnu dokumentaciju; sprovodi zdravstveno vaspitni rad; radi i druge poslove svoje struke po nalogu rukovodioca.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat treba da ima i završenu višu/strukovnu medicinsku školu - ginekološko-akušerski smer i položen stručni ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete treba dostaviti: 1. kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, 2. overenu fotokopiju diplome o završenoj višoj/strukovnoj medicinskoj školi - ginekološko-akušerski smer, 3. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, 4. izvod iz MK rođenih original ili overena fotokopija (ne starija od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

3. Viši/strukovni fizioterapeut za rad u Službi fizikalne medicine i rehabilitacije

Opis poslova:
samostalno izvodi fizoterapeutske poslove po predlogu odgovarajućih lekara; primena termo, elektro, mahno kinezi i druge terapije; sprovođenje kinezi reakciskih merenja radi ocene uspešnosti terapije; adaptiranje, prema potrebi bolesnika, invalidskih kolica i ostalih ortopedskih pomagala; kontrola izvođenja fizoterapeutskih postupaka koje obvlja fizioterapeutski tehničar kod bolesnika; organizacija rada i obavljanje stručne administrativnih posliva na svom radnom mestu; učešće u zdravstvenom odgoju i vaspitanju i u edukaciji kadrova;ostalo po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat treba da ima i završenu višu/strukovnu medicinsku školu - fizioterapeutski smer i položen stručni ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete treba dostaviti: 1. kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, 2. overenu fotokopiju diplome o završenoj višoj/ strukovnoj medicinskoj školi - fizioterapeutski smer, 3. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, 4. izvod iz MK rođenih original ili overena fotokopija (ne starija od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

4. Viši/strukovni radiološki tehničar
za rad u Službi radiologije

Opis poslova:
Obavlja poslove višeg radiološkog tehničara/strukovnog medicinskog radiologa;zadužen-a je za efikasnu i funkcionalnu organizaciju rada; obavlja standardna i specijalna rentgenološka snimanja, nativno ili uz primenu kontrasnih sredstava; vrši preglede na kompjuterizovanom tomografu, samostalno ili uz specijalistu radiologije; asistira specijalisti radiologije kod ultrazvučnih pregleda;vrši pripremu i pozicioniranje bolesnika za pregled; priprema potrebni materijal za radiološku dijagnostiku; postavlja intravensku kanilu bolesniku za aplikaciju kontrasnog sredstva;primenjuje anti šok terapiju u slučaju pojave alergijske reakcije kod bolesnika; pridržava se zakonom propisanih zaštitnih mera u zoni jonizujućeg zračenja;vodi evidenciju o broj pregleda i utrošku materijala;vodi urednu medicinsku dokumentaciju;obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat treba da ima i završenu višu/ strukovnu medicinsku školu – radiološki smer i položen stručni ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: 1. kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, 2. overenu fotokopiju diplome o završenoj višoj/ strukovnoj medicinskoj školi - radiološki smer, 3. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, 4. izvod iz MK rođenih original ili overena fotokopija (ne starija od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

5. Medicinska sestra - tehničar
za rad u Službi interne medicine
2 izvršioca

6. Medicinska sestra - tehničar
za rad u Službi hirurgije
2 izvršioca

7. Medicinska sestra - tehničar
za rad u Službi ortopedije sa traumatologijom
2 izvršioca

8. Medicinska sestra – tehničar
za rad u Prijemno-urgentnoj službi
2 izvršioca

9. Medicinska sestra – tehničar
za rad u ORL službi Opšte bolnice Požarevac

10. Medicinske sestra - tehničar za rad u Službi neurologije

11. Medicinska sestra - tehničar za rad u Službi za infektivne bolesti

12. Medicinska sestra - tehničar za rad na Odeljenju za produženo bolničko lečenje i negu

13. Medicinska sestra - tehničar za rad u Službi psihijatrije

14. Medicinska sestra - tehničar za rad u Odseku onkologije

15. Medicinski tehničar
za rad u Službi anestezije sa reanimacijom

USLOVI:
za radna mesta pod 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15: pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat treba da ima i završenu srednju medicinsku školu - opšti smer (IV stepen) i položen stručni ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete treba dostaviti: 1. kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, 2. overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi (IV stepen) – opšti smer, 3. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, 4. izvod iz MK rođenih original ili overenu fotokopiju (ne starija od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

Opis poslova za radna mesta pod 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14:
obavlja opštu negu bolesnika, održava higijenu bolesnika, hrani bolesnika, priprema bolesnika za pregled, priprema sanitarni materijal, pribor i instrumenata za rad iste steriliše, prikuplja izlučevine bolesnika za pregled ili laboratorijske analize, preduzima potrebne mere za sprečavanje intarhospitalnih infekcija,sprovodi zdravstveno vaspitanje bolesnika, deli terapiju, vodi potrebnu dokumentaciju, pomaže višem medicinskom tehničaru pri specijalnoj nezi i radi EKG-e i ostalo po nalogu neposrednog rukovodoca.

Opis poslova za radno mesto pod 15:
priprema anastetike za rad; vodi listu anestezije; vodi računa o sterilizaciji tubusa i drugog materijala;daje premedikaciju; vodi računa o ispravnosti aparata; vodi evidenciju o kiseoniku i oksiduru i stara se da ga ima dovoljno; vodi potrebnu dokumentaciju; trebuju lekove; reanimira bolesnike; pomaže anesteziologu na poslovima anestezijama pod kontrolom anesteziologa; učestvuje u transportu intubiranih i teško povređenih kao i respiratornog ugroženih pacijenata od bolnice do specijalizovane zdravstvene organizacije;ostalo po nalogu neposrednog rukovodioca.

16. Lekar specijalista pedijatrije
a rad u Službi pedijatrije

Opis poslova za radno mesto pod 16:
pregleda, obrađuje i leči bolesnike na odeljenju pedijatrije; vodi medicinsku dokumentaciju u papirnoj i elektronskoj formi; pregleda pacijente u specijalističkoj ambulanti, piše spec. izveštaje uz elektronsko vođenje medicinske dokumentacije; učestvuje svakodnevno u vizite; prati zdravstveno stanje kako pacijenata koje sam leči, tako i svih ostalih pacijenata odelenja kada radi u smeni ili je dežuran,kontroliše terapijske efekte, interveniše u slučaju komplikacija ili neželjenih efekata; obavlja potrebne intervencije, dijagnostičke procedure i postupke; zahteva i organizuje prikupljanje materijala za laboratorijske i druge neophodne analize,neophodne za ocenu zdrastvenog stanja pacijenatapruža hitne medicinske usluge; obavlja konsultativne preglede na zahtev drugih lekara opšte medicine i specijalista-subspecijalista, takođe upućuje pacijente na konsultativne preglede; učestvuje u konzilijarnim pregledima; piše naloge za pomagala; odgovoran je za vođenje propisane med.dokumentacije (istorija bolesti,dekurzusi...); izrađuje predloge mera zdravstvene zaštite i učestvuje u realizaciji prihvaćenih programa mera zdr. zaštite; zajedno sa timom lekara sprovodi mere zdravstvenog vaspitanja i prosvećivanja; druge poslove svoje struke po nalogu načelnika, šefa odeljenja ili odseka.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat treba da ima i završen medicinski fakultet (VII stepen) i položen stručni specijalistički ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete treba dostaviti: 1.kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; 2. overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu; 3. overenu fotokopiju diplome o položenom specijalističkom ispitu iz oblasti pedijatrije; 4. izvod iz MK rođenih original ili overenu fotokopiju (ne starija od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Požarevac, Bratstva jedinstva 135, 12000 Požarevac.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 2342 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters