Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik ekonomske grupe predmeta Puno radno vreme

na UGOSTITELjSKO-TURISTIČKA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA VRNjAČKA BANjA u Vrnjačka Banja (Poslato na 22-06-2017)

Nastavnik ekonomske grupe predmeta

Oglas važi od: 21.6.2017.

UGOSTITELjSKO-TURISTIČKA ŠKOLA
SA DOMOM UČENIKA VRNjAČKA BANjA
Vrnjačka Banja


Nastavnik ekonomske grupe predmeta

USLOVI:
U pogledu uslova izvršilac treba da ispunjava uslove propisane Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonom o radu, Pravilnikom o vrsti i stepenu stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama, Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, i to: da je državljanin Republike Srbije; da je punoletan; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima obrazovanje u skladu sa odredbama člana 8 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15 i 62/16 - odluka US), a u pogledu vrste stručne spreme da ispunjava uslove propisane Pravilnikom o vrsti i stepenu stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama; da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomranja od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova; da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO:
Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože: izvod iz matične knjige rođenih (sa hologramom), uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), diplomu o vrsti i stepenu stručne spreme, dokaz o ispunjenosti uslova iz čl. 120 stav 1 tačka 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja - za izvođenje nastave na srpskom jeziku (potvrda visokoškolske ustanove na kojoj je stečeno obrazovanje da se nastava izvodi na srpskom jeziku), dokaz o ispunjavanju uslova iz člana 8 stav 4 Zakona (fotokopija indeksa ili posebna potvrda da je u toku studija kandidat položio ispite iz pedagogije i psihologije, odnosno da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova ili uverenje o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu). Dokazi se podnose u originalu ili overenoj fotokopiji. Lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima izabrani kandidat će dostaviti pre zaključenja ugovora o radu, a dokaz o nekažnjavanju pribavlja škola. Dokazi koji su priloženi uz prijavu ne vraćaju se. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana oglašavanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Odluka o izboru kandidata biće doneta u roku od 8 dana od dana dobijanja rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima.


Pregledano: 1868 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters