Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinski tehničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 05-07-2017)

Medicinski tehničar

Oglas važi od: 05.7.2017.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva jedinstva 135


Medicinski tehničar
Služba za dijalizu, na određeno vreme do povratka privremeno odsutne zaposlene zbog porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta do povratka na rad

Opis poslova:
Pored poslova svoje struke obavlja i sledeće: obezbeđuje kvalitet lečenja i brine o bolesnicima; doprema potreban materijal za rad; priprema i vrši dijalizni tretman; tokom tretmana prati i registruje podatke vezane za vitalne parametre bolesnika i parametre na aparatu za dijalizu; priprema i dokumentuje podatke u vezi sa bolesnikom (telesna težina, krvni pritisak, temperatura i dr.); vodi protokol bolesnika; daje terapiju propisanu od strane lekara, učestvuje u viziti; steriliše potreban materijal; radi na elektronskom fakturisanju; dezinfikuje aparate za dijalizu pre i posle dijaliznog tretmana (spolja i unutra) u skladu sa uputstvom proizvođača; u toku primopredaje obaveštava kolegu naredne smene o proteklom dijaliznom tretmanu; učestvuje u mesečnom popisu potrošnog materijala; kontroliše rad AV fistula i iste previja, održava CV katetere i iste previja; svaku sumnju u tačnost ili svaki kvar odmah prijavljuje elektroničarima, glavnoj ili odgovornoj sestri; vodi medicinsku dokumentaciju u papirnoj i elektronskoj formi; u svom radu se mora pridržavati načela kodeksa etike i profesionalnog ponašanja prema pacijentima i saradnicima; mora voditi računa o sopstvenoj bezbednosti i bezbednosti pacijenata i saradnika; na radnom mestu dužan je da nosi propisanu radnu odeću i obuću; radi i druge poslove svoje struke po nalogu načelnika, šefa odeljenja ili odseka.

USLOVI:
pored opštih uslova predviđenih zakonom i završena srednja medicinska škola, IV stepen i položen stručni ispit. Uz prijavu treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi (IV stepen), overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija, ne stariji od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 1369 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters