Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Doktor medicine, spec. interne medicine subspecijalizacija iz nefrologije; Strukovn Puno radno vreme

na ZDRAVSTVENI CENTAR KNjAŽEVAC u Knjaževac (Poslato na 21-07-2017)

Doktor medicine; Doktor medicine, spec. interne medicine subspecijalizacija iz nefrologije; Strukovna medicinska sestra – viša medicinska sestra – tehničar

Oglas važi od: 19.7.2017.

ZDRAVSTVENI CENTAR KNjAŽEVAC
19350 Knjaževac, 4. juli 2

1) Doktor medicine
probni rad 3 meseca
4 izvršioca

Opis poslova:
obavlja poslove za koje je osposobljen; vrši pregled i kompletnu medicinsku obradu bolesnika i određuje terapiju, po potrebi službe radi u terenskim ambulantama i zdravstvenim ambulantama službe opšte medicine; upućuje bolesnike na dijagnostička ispitivanja i konsultativne preglede, propisuje odgovarajuću terapiju i prati efekat dejstva, sprovodi zdravstveno-vaspitani rad, vodi svu potrebnu medicinsku i finansijsku evidenciju i dokumentaciju; kontroliše ispravnost osnovnih sredstava i opreme, stručno rukuje, čisti i održava za nesmetan rad, pismeno obaveštava pretpostavljene, o lomu, kvaru, potrebnim popravkama i nedostatica; obavezan je na human odnos prema pacijentima i profesionalan i korektan odnos prema poverenom poslu i saradnicima; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika službe; za svoj rad neposredno je odgovoran/na načelniku službe.

2) Doktor medicine, spec. interne medicine subspecijalizacija iz nefrologije

Opis poslova:
obavlja poslove za koje je osposobljen; vrši pregled i kompletnu medicinsku obradu bolesnika i određuje i sprovodi terapiju pacijentima na hemodijalizi; upućuje bolesnike na dijagnostička ispitivanja i konsultativne preglede, propisuje odgovarajuću terapiju i prati efekat dejstva, sprovodi zdravstveno-vaspitani rad, vodi svu potrebnu medicinsku i finansijsku evidenciju i dokumentaciju; kontroliše ispravnost osnovnih sredstava i opreme, stručno rukuje, čisti i održava za nesmetan rad, pismeno obaveštava pretpostavljene, o lomu, kvaru, potrebnim popravkama i nedostatica; obavezan je na human odnos prema pacijentima i profesionalan i korektan odnos prema poverenom poslu i saradnicima; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika službe; za svoj rad neposredno je odgovoran načelniku službe.

3) Strukovna medicinska sestra – viša medicinska sestra – tehničar
probni rad 3 meseca
2 izvršioca

Opis poslova:
obavlja sve poslove medicinske sestre-tehničara za koje je osposobljen; između ostalog pomaže lekaru u radu, daje terapiju, previja; sprovodi mere i postupke prijema i otpusta kao i adekvatnu pripremu bolesnika za prijem na stacionarno lečenje; stara se o sprovođenju higijenskih principa u radu sa bolesnicima i održavanju higijene prostorija, kreveta, pribora; vrši nameštanje i presvlačenje kreveta kao i kupanje i pranje nepokretnih i negu nepokretnih bolesnika; vrši merenje telesne temperature i hranjenje nepokretnih pacijenta; sprovodi ordiniranu terapiju, vrši uzimanje i slanje materijala za laboratorijske preglede, prati pacijenta na druge preglede; obavezan/na je na human odnos prema pacijentima i profesionalan i korektan odnos prema poverenom poslu i saradnicima; kontroliše ispravnost osnovnih sredstava i opreme, stručno rukuje, čisti i održava za nesmetan rad, pismeno obaveštava predpostavljene, o lomu, kvaru, potrebnim propravkama i nedostatcima; Obavezan je na human odnos prema pacijentima i profesionalan i korektan odnos prema poverenom poslu i saradnicima; obavavlja i druge poslove po nalogu glavne sestre i načelnika odeljenja, za svoj rad neposredno je odgovoran glavnoj sestri i načelniku odeljenja.

USLOVI:
za sva radna mesta: opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“ br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017-US) i posebnim propisima vezanim za javne službe iz oblasti zdravstvene zaštite:

Uslovi za radno mesto 1:
završen medicinski fakultet – VII stepen stručne spreme; položen stručni ispit; posedovanje dozvole/licence za rad (odnosno dokaza o upisu u imenik nadležne komore); potpuna psihička i fizička sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka; iskustvo u struci (podrazumeva volontersko angažovanje u Zdravstvenom centru Knjaževac nakon položenog stručnog ispita na poslovima zdravstvene zaštite); vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima B kategorije.

Uslovi za radno mesto 2:
završen medicinski fakultet – VII stepen stručne spreme, doktor medicine; završena specijalizacija iz oblasti interne medicine; završena subspecijalizacija iz oblasti nefrologije; položen stručni ispit; posedovanje dozvole/licence za rad (odnosno dokaza o upisu u imenik nadležne komore); potpuna psihička i fizička sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka; iskustvo u struci – (podrazumeva radno iskustvo na poslovima subspecijaliste nefrologije); vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima B kategorije.

Uslovi za radno mesto 3:
VI stepen stručne spreme; položen stručni ispit; posedovanje dozvole/licence za rad (odnosno dokaza o upisu u imenik nadležne komore); potpuna psihička i fizička sposobnost za obavljanje poslova i radnih zadataka; iskustvo u struci (podrazumeva volontersko angažovanje u Zdravstvenom centru Knjaževac, nakon položenog stručnog ispita na poslovima zdravstvene zaštite); vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima B kategorije.

A) Kriterijumi za izbor kandidata za radno mesto 1:
prosečna ocena tokom studija – maksimalno 20 bodova; dužina studiranja – maksimalno 20 bodova; dužina čekanja na zaposlenje kod NSZ (nakon položenog stručnog ispita na poslovima zdravstvene zaštite) – maksimalno 5 bodova; iskustvo u struci – (podrazumeva volontersko angažovanje u Zdravstvenom centru Knjaževac nakon položenog stručnog ispita na poslovima zdravstvene zaštite) – maksimalno 20 bodova; ocena rada u ZC K njaževac – podrazumeva ocenu koju daje načelnik, odnosno šef službe, za volontersko angažovanje u ZC Knjaževac nakon položenog stručnog ispita na poslovima zdravstvene zaštite) – maksimalno 5 bodova; ocena na razgovoru – maksimalno 30 bodova.

B) Kriterijumi za izbor kandidata za radno mesto 2:
prosečna ocena tokom studija – maksimalno 20 bodova; iskustvo u struci (podrazumeva radno iskustvo na poslovima subspecijaliste nefrologije) – maksimalno 40 bodova; ocena na razgovoru – maksimalno 40 bodova

C) Kriterijumi za izbor kandidata za radno mesto 3:
prosečna ocena tokom školovanja na višoj odnosno strukovnoj školi – maksimalno 20 bodova; trajanje školovanja na višoj odnosno strukovnoj školi – maksimalno 20 bodova; dužina čekanja na zaposlenje kod NSZ (nakon položenog stručnog ispita, na poslovima zdravstvene zaštite) – maksimalno 5 bodova; iskustvo u struci (podrazumeva volontersko angažovanje u Zdravstvenom centru Knjaževac nakon položenog stručnog ispita na poslovima zdravstvene zaštite) – maksimalno 20 bodova; ocena rada u ZC Knjaževac – podrazumeva ocenu koju daje načelnik, odnosno šef službe, za volontersko angažovanje u ZC Knjaževac nakon položenog stručnog ispita na poslovima zdravstvene zaštite) maksimalno 5 bodova; ocena na razgovoru – maksimalno 30 bodova.

OSTALO.
Kandidati (za sva radna mesta) podnose u originalu: potpunu ličnu i radnu biografiju sa adresom, kontakt telefonom, (i-mejl adresom) i izjavom da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Kandidati (za radno mesto 1) podnose u overenoj fotokopiji sledeća dokumenta (overa fotokopije ne sme biti starija od 6 meseci): diplomu/uverenje o završenom medicinskom fakultetu; uverenje o položenom stručnom ispitu; dozvolu za rad – licencu izdatu od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu); izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime); uverenje o državljanstvu; fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana); fotokopiju radne knjižice; fotokopiju ugovora kao dokaz iskustva u struci (podrazumeva volontersko angažovanje u Zdravstvenom centru Knjaževac nakon položenog stručnog ispita na poslovima zdravstvene zaštite); potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje kao dokaz dužine čekanja na zaposlenje; fotokopiju vozačke dozvole B kategorije.

Kandidati (za radno mesto 2) podnose u overenoj fotokopiji sledeća dokumenta (overa fotokopije ne sme biti starija od 6 meseci): diplomu/uverenje o završenom medicinskom fakultetu, specijalzaciji iz interne medicine, subspecijalizaciji iz nefrologije; dozvolu za rad – licencu izdatu od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu); fotokopiju radne knjižice;. fotokopiju vozačke dozvole B kategorije.

Kandidati (za radno mesto 3) podnose u overenoj fotokopiji sledeća dokumenta (overa fotokopije ne sme biti starija od 6 meseci): diplomu/uverenje o završenom školovanju na višoj odnosno strukovnoj školi; uverenje o položenom stručnom ispitu; dozvolu za rad – licencu izdatu od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu); izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime); uverenje o državljanstvu; fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana); fotokopiju radne knjižice; fotokopije ugovora kao dokaz iskustva u struci (podrazumeva volontersko angažovanje u Zdravstvenom centru Knjaževac nakon položenog stručnog ispita na poslovima zdravstvene zaštite); potvrdu Nacionalne službe za zapošljavanje kao dokaz dužine čekanja na zaposlenje; fotokopiju vozačke dozvole B kategorije.

Za sva radna mesta:
Kandidat koji odlukom direktora bude izabran za prijem u radni odnos na neodređeno vreme, pre potpisivanja ugovora o radu, biće dužan da dostavi u roku od 15 dana: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos; uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje izdaje MUP), ne starije od 6 meseci; uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga i krivični postupak (uverenje izdaje sud) ne starije od 6 meseci. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi gorenavedene dokumente u zahtevanom roku, sa njim se neće zasnovati radni odnos.

Rešenjem direktora biće formirana Komisija koja će na osnovu uvida u prispelu dokumentaciju prijavljenih kandidata, iste rangirati na osnovu gorenavedenih kriterijuma iz tačke A (podtačka 1 do 4), tačke B (podtačka 1 i 2) i tačke C (podtačka 1 do 4) ove odluke, a primenjujući proporcionalnu metodu bodovanja gde će kandidat koji ima najbolje pokazatelje – parametre ostvariti maksimalan broj bodova a svi ostali proporcionalno manje bodova u odnosu na kandidata sa najviše bodova. Kriterijum iz tačke A (podtačka 5) i tačke C (podtačka 5) ove odluke, bodovaće načelnici odnosno šefovi službi u ZC Knjaževac u kojima je kandidat bio angažovan nakon položenog položenog stručnog ispita. Posle sprovedenog bodovanja od strane komisije i načelnika odnosno šefova službi u ZC Knjaževac, prvih deset kandidata sa najviše bodova, biće pozvani na razgovor sa direktorom ustanove kojom prilikom će pismeno odgovarati na stručna pitanja iz oblasti medicine i imati prilike da se lično predstave. O razgovoru sa kandidatima obavezno se sačinjava zapisnik. Konačnu odluku o izboru kandidata koji će biti primljeni u radni odnos donosi direktor na osnovu izveštaja Komisije, ocene-bodovanja načelnika odnosno šefova službi u ZC Knjaževac i ocene – bodovanja koje kandidat dobije na razgovoru. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odeljenje za opšte pravne i kadrovske poslove Zdravstvenog centra Knjaževac. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji “Poslovi“. Neblagovremene, nepotpune i nepotpisane prijave, kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom, neće se razmatrati. Rok u kome kandidat mora biti obavešten o izboru ne može biti duži od 30 dana od dana isteka roka za prijavu kandidata. Priložena konkursna dokumentacija neće se vraćati kandidatima. Prijave na oglas mogu se podneti lično ili poslati preporučenom poštom na adresu Zdravstveni centar Knjaževac, Odeljenje za opšte pravne i kadrovske poslove, 19350 Knjaževac, ul. 4. juli 2, sa naznakom “Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto ____________ (navesti naziv radnog mesta)“. Na samoj prijavi kandidat mora obavezno da naznači za koje radno mesto iz oglasa konkuriše.Skoro postavljeni poslovi ZDRAVSTVENI CENTAR KNjAŽEVAC


Pregledano: 1214 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters