Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na ŠKOLA ZA TEKSTIL I DIZAJN LESKOVAC u Leskovac (Poslato na 26-07-2017)

Nastavnik srpskog jezika i književnosti

Oglas važi od: 26.7.2017.

ŠKOLA ZA TEKSTIL I DIZAJN LESKOVAC
16000 Leskovac, Vilema Pušmana21


Nastavnik srpskog jezika i književnosti
za 100% radnog vremena (18 časova nedeljne norme), na određeno vreme preko 60 dana, do povratka direktora sa funkcije, najkasnije do isteka mandata

USLOVI:
kandidat treba da ima odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 8 ZOSOV („Sl. gl. RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 62/16), da poseduje obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 ESPB i šest bodova prakse u ustanovi (ne i lica sa položenim ispitom za licencu za koja se smatra da imaju obrazovanje iz čl. 8 stav 4 Zakona), u skladu sa ESPB, i da poseduje jedno od stručnih zvanja predviđenih Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama, i to: Srpski jezik i književnost: 1) profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost; 2) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezika; 3) profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnosti i opštu književnost; 4) profesor srpskog jezika i srpske književnosti; 5) profesor srpskohrvatskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; 6) profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika; 7) profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom; 8) profesor srpske književnosti i jezika; 10) profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću; 11) profesor jugoslovenskih književnosti; 12) diplomirani filolog za književnost i srpski jezik; 13) diplomirani filolog za srpski jezik i književnost; 14) diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; 15) master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i filologija: srpski jezik i lingvistika; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost); 16) master filolog (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost); 17) master profesor književnosti i jezika (srbista); 18) master profesor književnosti i jezika - komparatista. Lice iz tačke 1) ovog člana koje je steklo akademsko zvanje master mora imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Srpski jezik i književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa komparatistikom; Srpska filologija: srpski jezik i književnost; Srbistika. Pored navedenih uslova kandidat treba da ispunjava i ostale uslove utvrđene članom 120 ZOSOV (da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivano shodno ovom članu Zakona, da ima državljanstvo RS, da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad). Uz prijavu na konkurs kandidat prilaže: overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), izvod iz MKR (original ili overena fotokopija); dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu ESPB (član 8 stav 4). Lekarsko uverenje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima podnosi se pre zaključenja ugovora o radu. Proveru psihofizičkih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju uslove konkursa, a koji su se blagovremeno i sa potpunom dokumentacijom prijavili na konkurs, i koji uđu u uži izbor, vrši NSZ u Leskovcu, primenom standardizovanih postupaka. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati podnose prijave na konkurs u roku od 8 dana od dana njegovog objavljivanja. Uslovi za izbor propisani su Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta.


Pregledano: 1481 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters