Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine; Lekar na specijalizaciji ili lekar specijalista radijacione onkologije Puno radno vreme

na KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC u Kragujevac (Poslato na 02-08-2017)

Doktor medicine; Lekar na specijalizaciji ili lekar specijalista radijacione onkologije

Oglas važi od: 02.8.2017.

KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC
34000 Kragujevac, Zmaj Jovina 30


Doktor medicine
za potrebe Klinike za dečiju hirurgiju, probni rad 3 meseca

Doktor medicine
za potrebe Centra za neonatologiju Klinike za pedijatriju, probni rad 3 meseca

Doktor medicine
za potrebe Klinike za pedijatriju, probni rad 3 meseca

Lekar na specijalizaciji ili lekar specijalista radijacione onkologije
za potrebe Centra za onkologiju i radiologiju, probni rad 3 mesecaUSLOVI:
opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom radnih mesta KC Kragujevac.

Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta:
- diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila;
- uverenje o položenom stručnom ispitu;
- uverenje o državljanstvu RS;
- izvod iz MKR;
- izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime);
- kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom, e-mail adresom.

Kandidati koji imaju radno iskustvo nakon položenog stručnog ispita na poslovima pružanja zdravstvene zaštite (uključujući stručno osposobljavanje i usavršavanje) potrebno je da dostave dokaz/potvrdu o radnom/volonterskom stažu u struci. Kandidati su u obavezi da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu na jedno radno mesto ili na više radnih mesta). Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan da dostavi:
- lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos;
- dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda);
- uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice);
- dozvolu za rad - licencu izdatu od nadležne komore (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedene dokumente u zahtevanom roku, sa njim se neće zasnovati radni odnos. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje KC Kragujevac. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Konačni rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu KC - www.kc-kg.rs. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Kontakt telefon 034/50-52-73. Prijave se podnose lično u zatvorenoj koverti preko pisarnice ili putem pošte na gorenavedenu adresu, sa naznakom „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)” .


Skoro postavljeni poslovi KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC


Pregledano: 1243 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters