Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Fizioterapeut; Viši radiološki tehničar; Viši medicinski tehničar; Medicinski tehničar Puno radno vreme

na KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC u Kragujevac (Poslato na 16-08-2017)

Fizioterapeut; Viši radiološki tehničar; Viši medicinski tehničar; Medicinski tehničar

Oglas važi od: 16.8.2017.

KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC
34000 Kragujevac, Zmaj Jovina 30
tel. 034/505-273Fizioterapeut
probni rad 3 meseca
2 izvršioca

Viši radiološki tehničar
probni rad 3 meseca
2 izvršioca

Viši medicinski tehničar, ginekološko-akušerski smer
probni rad 3 meseca
2 izvršioca

USLOVI: viša stručna sprema.Medicinski tehničar opšteg smera
probni rad 3 meseca
4 izvršioca

Medicinski tehničar, laboratorijski smer
probni rad 3 meseca
5 izvršilaca

Medicinski tehničar, pedijatrijski smer
probni rad 3 meseca
5 izvršilaca

USLOVI: srednja stručna sprema.OSTALO:
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US), a posebni uslovi Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom radnih mesta Kliničkog centra Kragujevac.

Uz prijavu se podnose, u originalu ili overenoj kopiji, sledeća dokumenta: diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila, uverenje o položenom stručnom ispitu, uverenje o državljanstvu RS, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime), kratka biografija sa adresom, kontakt telefonom, i-mejl adresom. Kandidati koji imaju radno iskustvo nakon položenog stručnog ispita na poslovima pružanja zdravstvene zaštite (uključujući stručno osposobljavanje i usavršavanje) potrebno je da dostave dokaz/potvrdu o radnom/volonterskom stažu u struci.

Kandidati su u obavezi da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu na jedno radno mesto ili na više). Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat je dužan da dostavi: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda); uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice); dozvola za rad - licenca izdata od nadležne komore (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu). Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedene dokumente u zahtevanom roku, sa njim se neće zasnovati radni odnos.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Klinički centar Kragujevac. Oglas je objavljen putem sajta Ministarstva zdravlja Republike Srbije, putem sajta Kliničkog centra Kragujevac i u publikaciji „Poslovi”. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Konačni rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu KC Kragujevac: www.kc-kg.rs. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Kontakt telefon: 034/50-52-73. Prijave se podnose lično, u zatvorenoj koverti, preko pisarnice KC Kragujevac ili putem pošte na gorenavedenu adresu. Obavezno naznačiti za koje se radno mesto konkuriše: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)”.


Skoro postavljeni poslovi KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC


Pregledano: 1332 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters