Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši radiološki tehničar; Viši medicinski tehničar; Medicinski tehničar Puno radno vreme

na KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC u Kragujevac (Poslato na 16-08-2017)

Viši radiološki tehničar; Viši medicinski tehničar; Medicinski tehničar

Oglas važi od: 16.8.2017.

KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC
34000 Kragujevac, Zmaj Jovina 30
tel. 034/505-273Viši radiološki tehničar
na određeno vreme 6 meseci, probni rad 3 meseca
10 izvršilaca

Viši medicinski tehničar - opšti smer
na određeno vreme 6 meseci, probni rad 3 meseca
10 izvršilaca

USLOVI:
viša stručna sprema.Medicinski tehničar - opšti smer
na određeno vreme 6 meseci, probni rad 3 meseca
58 izvršilaca

Medicinski tehničar - laboratorijski smer
na određeno vreme 6 meseci, probni rad 3 meseca
5 izvršilaca

Medicinski tehničar - pedijatrijski smer
na određeno vreme od 6 meseci, probni rad 3 meseca
12 izvršilaca

Medicinski tehničar, ginekološko-akušerski smer
na određeno vreme 6 meseci, probni rad 3 meseca
5 izvršilaca

USLOVI:
srednja stručna sprema.USLOVI:
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 - odluka US), a posebni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom radnih mesta Kliničkog centra Kragujevac.

Uz prijavu se podnose, u originalu ili overenoj kopiji, sledeća dokumenta:
- diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila,
- uverenje o položenom stručnom ispitu,
- svedočanstva za svaki razred srednje škole za medicinske tehničare - sestre sa srednjom školskom spremom,
- uverenje o državljanstvu RS,
- izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
- kratka biografija sa adresom, kontakt telefonom, i-mejl adresom.

Kandidati koji imaju radno iskustvo nakon položenog stručnog ispita na poslovima pružanja zdravstvene zaštite (uključujući stručno osposobljavanje i usavršavanje), treba da dostave dokaz/potvrdu o radnom/volonterskom stažu u struci. Kandidati su u obavezi da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu na jedno radno mesto ili na više radnih mesta). Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan da dostavi:
- lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos;
- dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda);
- uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice);
- dozvolu za rad - licencu izdatu od nadležne komore (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu).

Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedene dokumente u zahtevanom roku, sa njim se neće zasnovati radni odnos. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Klinički centar Kragujevac.

Oglas je objavljen putem sajta Ministarstva zdravlja Republike Srbije, putem sajta KC Kragujevac i u publikaciji „Poslovi”. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Konačni rezultati konkursa će biti objavljeni na sajtu KC Kragujevac: www.kc-kg.rs. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Kontakt telefon: 034/50-5273. Prijave se podnose lično, u zatvorenoj koverti, preko pisarnice KC Kragujevac ili putem pošte na gorenavedenu adresu. Obavezno naznačiti za koje se radno mesto konkuriše: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto... (navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)”.


Skoro postavljeni poslovi KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC


Pregledano: 1347 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters