Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Konsultant za razvijanje dobno prikladnog nastavnog plana i programa Rad na ugovor

na Save the Children u Beograd (Poslato na 29-08-2017)

Uslovi angažmana

konsultanata ili firme/organizacije za razvijanje dobno prikladnog nastavnog plana i programa o sigurnosti na internetu i obuke nastavnika za sprovođenje istog na teritoriji grada Beograda

Naziv projekta: Spojeni i sigurni – u susret virtuelnoj sredini koja je sigurna za decu

Trajanje angažmana: 18. septembar – 1. novembar 2017.

Partneri u provedbi projekta: Sekretarijat za Obrazovanje i dečiju zaštitu grada Beograda

Donator: Oak fondacija i Save the Children Norway

Lokacija: Republika Srbija

OBRAZLOŽENJE

Iskorišćavanje dece u pornografske svrhe je globalni kriminal koji se uglavnom širi internetom i predstavlja najteži i najrašireniji oblik seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja dece i maloletnika koje čine odrasli. Uhođenje i uznemiravanje u cyber prostoru nije samo virtuelno nego predstavlja i stvarnu pretnju po fizičku i mentalnu sigurnost svih korisnika interneta, posebno dece koja su najugroženija grupa. Iskorišćavanje dečaka i devojčica za proizvodnju, distribuciju, posedovanje ili gledanje neprimerenog materijala – za i od strane korisnika interneta – čiji su učesnici su sama deca, predstavlja jedan od najgorih oblika zlostavljanja dece. Organizacija Save the Children je predvodnik rešavanja problema zlostavljanja dece na internetu u regionu. Naše delovanje u ovom polju je rezultiralo uspostavljanjem Centara za sigurniji internet (SIC-ova) u BiH i Srbiji prema modelu Evropske komisije (srpski SIC je čak ušao u Program sigurnijeg interneta Evropske komisije), koji su postali članovi InHope Internationala (i tako doneli InHope na Balkan), a što je na kraju uticalo na promovisanje organizacije Save the Children kao stručnjaka i glavnih aktera u ovom području delovanja za dati evropski region.

SVRHA I CILJ ANGAŽMANA

Za potrebe projekta „Spojeni i sigurni – u susret virtuelnoj sredini koja je sigurna za decu“ Save the Children traži konsultante (koji se prijavljuju individualno ili u ime određene firme ili organizacije, u daljem tekstu: konsultanti) sa relevantnim iskustvom u području pripreme i sprovođenja sličnih zadataka. Koristeći se prethodno sprovedenim ispitivanjem/ anketom i mapiranjem, konsultanti će 1) razviti trening paket sa uključenim dobno prikladnim nastavnim planom i programom o sigurnosti na internetu, 2) sprovesti trening za trenere (nastavnike) i 3) finalizirati pilotirani nastavni plan i program za moguću buduću primenu u Srbiji. Ciljna grupa zadatka su nastavnici u odabranim osnovnim i srednjim školama na teritoriji grada Beograda.

DUŽNOSTI I ODGOVORNOSTI

Konsultanti će održavati redovan kontakt sa osobljem organizacije Save the Children tokom celog procesa, redovno informišući o procesu i tražeći informacije i uputstva kada je to potrebno.
Konsultanti će izraditi nacrt trening programa uključujući dobno prikladni nastavni plan i program o sigurnosti na internetu, kao i predlog za sprovođenje obuka, te ga pravovremeno proslediti organizaciji Save the Children na eventualne komentare i sugestije.
Konsultanti će uključiti povratnu informaciju dobijenu od organizacije Save the Children u finalnu verziju pomenutog dokumenta, gde je to potrebno.
Konsultanti će sprovesti obuke u skladu sa razvijenim trening programom.
Konsultanti će se pridržavati dogovorenog vremenskog okvira i rokova.
Konsultanti će po završetku zadatka biti u obavezi prezentovati finalne nalaze predstavnicima grada Beograda i drugim relevantnim akterima.
Konsultanti će osigurati etičko učestvovanje dece u skladu sa politikom Save the Children o očuvanju sigurnosti dece.
OČEKIVANI ISHODI ANGAŽMANA

Metodologija prilagođena temi zadatka, korisnicima i geografskom području na kojem će biti primenjena. Dokument treba, između ostalog, da sadrži: razvijen nastavni plan i program baziran na nalazima sprovedenih istraživanja u ovoj oblasti i mapiranja, predlog treninga za trenere, neophodne trening materijale za implementaciju nastavnog plana i programa na teritoriji grada Beograda i druge prateće alate i instrumente za rad sa nastavnicima (npr. pre i post upitnici, evaluacijske liste i dr.) na srpskom jeziku;
Trening za trenere koji će se izvoditi na srpskom jeziku. Od konsultanta se očekuje da sprovede 2 trodnevna treninga za maksimalno 10 učesnika.
Završni izveštaj o razvijanju trening programa za nastavnike, sprovedenoj obuci i finaliziran pilotirani nastavni plan i program za moguću buduću primenu u Srbiji (Microsoft Office Word) , na engleskom i srpskom jeziku. Broj stranica dokumenta ne treba da prelazi 50 strana, isključujući moguće anekse.
VREMENSKI OKVIR

Kako bi se svi zadaci obavili u zadanom vremenskom okviru, konsultanti će biti angažovani u periodu od 18. septembra 2017. godine do 1. novembra 2017. godine. Konsultanti će pripremiti i sprovesti plan rada u konsultacijama i uz podršku relevantnog osoblja organizacije Save the Children.

POTREBNA EKSPERTIZA I ISKUSTVO

Minimalna ekspertiza i veštine koje konsultanti moraju posedovati:

Univerzitetska diploma u oblasti pedagogije, društvenih ili humanističkih nauka (magisterij ili doktorat iz relevantne oblasti predstavlja prednost);
Najmanje pet godina iskustva u sprovođenju sličnih zadataka u vezi s različitim aspektima formalnog obrazovanja, po mogućnosti sa fokusom na sigurnost dece na internetu;
Iskustvo u korišćenju kvalitativnih i kvantitativnih istraživačkih metoda, kao i korišćenju participativnog pristupa u radu;
Odlično poznavanje engleskog i srpskog jezika;
Izražene analitičke i komunikacione veštine.
PRIJAVLJIVANJE I PROCEDURA PONUDA

Zainteresovani konsultant/i ili firme/organizacije treba da pripreme i dostave ponudu (uz navedene priloge) na engleskom jeziku kao odgovor na gore navedene specifične zadatke. Ponuda treba da uključuje sledeće:

Paket za firme/organizacije (Popuniti ukoliko se aplicira u ime firme/organizacije):

1. Dokument sa ponudom;

2. Biografija svakog člana tima (maksimalno tri stranice) navodeći relevantno iskustvo;

3. SC-PR-10 – Zahtev za dostavljanje ponude.

Detaljne uslove angažmana i potrebne formulare možete preuzeti ovdje.

Paket za individualne konsultante:

1. Dokument sa konsultantskom ponudom – konsultanti;

2. Biografije – konsultant/i (na ne više od tri strane) navodeći relevantno iskustvo.

Detaljne uslove angažmana i potrebne formulare možete preuzeti ovdje.

Zainteresovani kandidati treba da poašlju svoje prijave na info.nwbalkans@savethechildren.org najkasnije do petka, 15.9.2017. godine. Samo oni kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani.Pregledano: 1635 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters