Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinski tehničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 30-08-2017)

Medicinski tehničar

Oglas važi od: 30.8.2017.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva i jedinstva 135
tel. 012/550-111, faks: 012/550-585
e-mail: bolpo@ptt.rs, www.obp.rs


Medicinski tehničar
na Odeljenju opšte nege Službe za interne bolesti Opšte bolnice Požarevac, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene

Medicinski tehničar
na Odeljenju opšte nege Službe za interne bolesti Opšte bolnice Požarevac, na određeno vreme do 24 meseca, zbog povećanog obima posla

Opis poslova:
novoprimljene pacijente smešta u postelju, otvara istoriju bolesti, uzima krv i urin za laboratorijske analize, meri AT, radi EKG, namešta bolesničke postelje, presvlači posteljno i lično rublje bolesnicima; prati i registruje temperaturu i puls kod bolesnika (ujutru i uveče, po potrebi i češće); sprovodi negu pacijenta (hranjenje, presvlačenje, obrada šupljina); kupanje ili prebrisavanje bolesnika u postelji, davanje bolesniku u postelji posude za mokrenje i defekaciju; sprovođenje veštačkog hranjenja bolesnika preko sonde, gastrostome i održavanje pribora za veštačko hranjenje; daje klizme bolesnicima; meri sakupljenu diurezu; preduzima potrebne mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija; neprekidno prati stanje pacijenata; vrši pripremu pacijenata za dijagnostičke procedure i odvodi ih na njihovo obavljanje; asistira pri obavljanju dijagnostičkih procedura; priprema materijal, pribor i sredstva za rad i iste steriliše, sprovodi kontrolu sterilnosti; odvodi pacijente na konsultativne preglede, a takođe priprema i asistira lekaru prilikom konsultativnih pregleda pacijenata svoga odeljenja; uzima materijal za laboratorijske analize; prati vitalne parametre; vrši podelu ordinirane terapije, citostatika, krvi i krvnih derivata; vodi dokumentaciju procesa zdravstvene nege; vodi medicinsku i sestrinsku dokumentaciju u pisanoj i elektronskoj formi; priprema pacijente za otpust i izlazak iz bolnice; obavlja proces zdravstveno-vaspitnog rada sa pacijentima; po sačinjenom rasporedu rada uključuje se u smenski rad; u slučaju smrti bolesnika sprovodi propisane postupke kod obrade umrlog i slanja posmrtnih ostataka sa odeljenja; u toku radnog vremena je obavezan da nosi propisanu odeću i obuću; u svom radu je dužan da se pridržava načela kodeksa etike profesionalnog ponašanja i da se humano odnosi prema pacijentima i saradnicima; obavlja i druge poslove iz domena svoje struke, a po nalogu glavne med. sestre, šefa odeljenja/odseka i načelnika.

USLOVI:
završena srednja medicinska škola i položen stručni ispit. Uz prijavu dostaviti: 1. kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; 2. overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi (IV stepen); 3. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; 4. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija, ne stariji od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Požarevac, Bratstva jedinstva 135, 12000 Požarevac.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 1214 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters