Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Glavni tehničar Službe za patološku dijagnostiku Opšte bolnice Požarevac; Operater - radnik na autok Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 30-08-2017)

Glavni tehničar Službe za patološku dijagnostiku Opšte bolnice Požarevac; Operater - radnik na autoklavu za tretman infektivnog medicinskog otpada

Oglas važi od: 30.8.2017.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva i jedinstva 135
tel. 012/550-111, faks: 012/550-585
e-mail: bolpo@ptt.rs, www.obp.rs


Glavni tehničar Službe za patološku dijagnostiku Opšte bolnice Požarevac
na određeno vreme do 3 meseca, zbog povećanog obima posla

Opis poslova:
pruža specijalnu negu u zavisnosti od vrste odeljenja i radi poslove svoje struke; upoznaje bolesnike sa planiranim procedurama; aktivno učestvuje u sprovođenju zdravstveno-vaspitne metode u bolničkoj jedinici (individualnim radom i u grupi); učestvuje u stručnom osposobljavanju zdravstvenih radnika; obezbeđuje permanentan rad; vrši nadzor medicinskog tehničara nad obavljanjem poslova iz okvira nege i vođenja medicinske dokumentacije; organizuje opštu i specijalnu negu bolesnika i radi poslove svoje struke; organizuje edukaciju kadrova; uvodi nove metode u pogledu nege bolesnika; predlaže mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija; trebuje potrebne lekove i santetski materijal; vodi potrebnu dokumentaciju; pravi raspored rada; stara se o higijeni, materijalno se zadužuje inventarom službe, ostalo po nalogu neposrednog rukovodioca. Rad se odvija u normalnim uslovima, izuzev odeljenja gde postoji izloženost infekciji i toksičnim agensima.

USLOVI:
završena strukovna/viša medicinska škola ili srednja medicinska škola i položen stručni ispit. Ukoliko kandidat ima završenu srednju medicinsku školu, odnosno IV stepen stručne spreme, neophodno je radno iskustvo u struci od najmanje 3 godine. Uz prijavu treba dostaviti: 1. kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; 2. overenu fotokopiju diplome o završenoj strukovnoj/višoj medicinskoj školi ili završenoj srednjoj medicinskoj školi; 3. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; 4. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija, ne stariji od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u listu „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Požarevac, Bratstva i jedinstva 135, 12000 Požarevac.

Operater - radnik na autoklavu za tretman infektivnog medicinskog otpada
u Odseku za tretman medicinskog infektivnog otpada Opšte bolnice Požarevac, na određeno vreme do 3 meseca, zbog povećanog obima posla

Opis poslova:
prima infektivni otpad i prateću dokumentaciju; vodi protokol - evidenciju o prijemu i sterilizaciji otpada; vrši inspekciju ulaznog otpada u pogledu ispravne ambalaže, oznake i sl.; evidentira poreklo ulaznog otpada i merenje težine; priprema otpad za tretiranje; tretira ulazni infektivni otpad uključivanjem autoklava; radi na autoklavu i drobilici i istima rukuje u skladu sa preporukama; dokumentuje proces tretiranja i odlaganja tretiranog otpada koji je spreman za definitivno uklanjanje; čisti i dezinfikuje internu transportnu opremu (kolica) i zone tretiranja; održava logističku opremu (kontejnere, kolica, vagu) i opremu za tretiranje otpada; izveštava o svakom slučaju nepravilnog postupanja sa otpadom, nepravilno upakovanom otpadu ili o neočekivanim situacijama, pre svega menadžera za medicinski otpad, a potom direktora; prepoznaje i identifikuje probleme sa opremom za tretiranje; koordiniranje, obavljanje, planiranje i evidentiranje održavanja opreme; sarađuje sa menadžerom i rukovodiocem sistema za upravljanje infektivnim otpadom; obavlja i druge poslove struke vezane za medicinski otpad po nalogu neposrednog rukovodioca. Za svoj rad neposredno je odgovoran rukovodiocu sistema za tretman medicinskog otpada.

USLOVI:
završena srednja medicinska škola, položen stručni ispit i završena obuka za tehničara za upravljanje medicinskim otpadom. Uz prijavu dostaviti: 1. kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; 2. overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi; 3. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; 4. overenu fotokopiju uverenja o završenoj obuci za tehničara za upravljanje medicinskim otpadom; 5. izvod iz MK rođenih (original ili overena fotokopija, ne stariji od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u listu „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Požarevac, Bratstva i jedinstva 135, 12000 Požarevac.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 1511 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters