Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Referent za kadrovske poslove Puno radno vreme

na ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KRAGUJEVAC u Kragujevac (Poslato na 06-09-2017)

Referent za kadrovske poslove

Oglas važi od: 06.9.2017.

ZAVOD ZA HITNU
MEDICINSKU POMOĆ KRAGUJEVAC
34000 Kragujevac, Ulica sloboda bb
tel. 034/6370-276


Referent za kadrovske poslove

USLOVI:
završen pravni fakultet, diplomirani pravnik (sedmi stepen stručne spreme). Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni su Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 i 13/17-odluka US), a posebni uslovi Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Zavodu. Kandidati podnose sledeća dokumenta, u originalu ili overenoj kopiji (ne starija od 6 meseci): diplomu ili uverenje pravnog fakulteta, uverenje o državljanstvu RS, izvod iz matične knjige rođenih, izvod iz matične knjige venčanih (ako je došlo do promene prezimena kandidata), fotokopiju radne knjižice ili drugi dokaz o radnom iskustvu u struci, dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda), uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice), dokaze o dodatnom stručnom obrazovanju ili osposobljenosti (ukoliko ih kandidat poseduje), kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom, i-mejl adresom. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Oglas će biti objavljen i na internet prezentaciji Ministarstva zdravlja RS i internet prezentaciji Zavoda. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji se jave na oglas mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Kontakt telefon: 034/6370-276. Prijave se podnose lično ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, (preporučeno) na adresu: Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kragujevac, Ulica sloboda bb, 34000 Kragujevac, sa naznakom: „Prijava na oglas za prijem u radni odnos jednog diplomiranog pravnika.“


Skoro postavljeni poslovi ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KRAGUJEVAC


Pregledano: 2043 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters