Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNjAČKA BANjA u Vrnjačka Banja (Poslato na 06-09-2017)

Medicinska sestra - tehničar

Oglas važi od: 06.9.2017.

SPECIJALNA BOLNICA ZA
INTERNE BOLESTI VRNjAČKA BANjA
36210 Vrnjačka Banja, 8. marta 12


Medicinska sestra - tehničar
sa probnim radom od jednog meseca

Opis posla medicinske sestre-tehničara na odseku za nefrologiju: sprovodi opštu negu bolesnika (održavanje higijene bolesnika i njegove okoline, hranjenje bolesnika, ispomoć lekaru kod pregleda bolesnika, obavlja medicinsko-tehničke radnje), priprema sanitetski materijal, pribor i instrumente za dezinfekciju i njihovo sterilisanje, prikuplja izlučevine bolesnika za pregled i za laboratorijske analize, preduzima potrebne mere za sprečavanje intrahospitalne infekcije, učestvuje u podeli terapije i u sprovođenju specijalne nege bolesnika po potrebi, po potrebi ide u pratnju bolesnika, vodi medicinsku i drugu dokumentaciju; u jedinicama intezivne nege sprovodi opštu i specijalnu negu bolesnika, intenzivno prati vitalne funkcije bolesnika, neposredno ili preko monitora i vodi propisane evidencije svih relevantnih vrednosti funkcija vitalnih organa bolesnika, vodi potrebnu medicinsku i drugu dokumentaciju, obavlja i druge poslove iz svoje struke i druge poslove po nalogu pretpostavljenih i direktora. Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, broj 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), kandidat mora da ispunjava i posebne uslove: IV stepen stručne spreme: srednja medicinska škola opšteg smera i položen stručni ispit za medicinsku sestru. Predviđen je probni rad u trajanju od jednog meseca. Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose: overenu kopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi, overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za medicinsku sestru, uverenje o državljanstvu (original ili overenu kopiju ne stariju od šest meseci), potvrdu da nisu osuđivani, kopiju izvoda iz matične knjige venčanih, ako je došlo do promene prezimena, evropski CV na srpskom jeziku, licencu ili rešenje o upisu u KMSZTS (original ili overenu kopiju). Prijave sa dokumetancijom dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja, 8. marta 12, 36210 Vrnjačka Banja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija. Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje se zasniva radni odnos. Oglas će biti objavljen i na internet stranici Ministarstva zdravlja RS. Odluka o izboru biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu kandidata. Kandidati koji ne budu primljeni mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Za sve informacije možete se obratiti na telefon: 036/613-450.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNjAČKA BANjA


Pregledano: 712 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters