Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na SREDNjA POSLOVNO MENADžERSKA ŠKOLA u Kruševac (Poslato na 14-09-2017)

Nastavnik...

Oglas važi od: 13.9.2017.

SREDNjA POSLOVNO MENADžERSKA ŠKOLA
37000 Kruševac, Majke Jugovića 4
tel. 062/8711-120, 063/7255-511
e-mail: efcskola@gmail.com


1. Nastavnik ekonomske grupe predmeta
za 10% radnog vremena

2. Nastavnik srpskog jezika i književnosti
za 10% radnog vremena

3. Nastavnik engleskog jezika
za 10% radnog vremena

4. Nastavnik ruskog jezika
za 10% radnog vremena

5. Nastavnik francuskog jezika
za 10% radnog vremena

6. Nastavnik italijanskog jezika
za 10% radnog vremena

7. Nastavnik nemačkog jezika
za 10% radnog vremena

8. Nastavnik geografije - istorije
za 10% radnog vremena

9. Nastavnik sociologije
za 10% radnog vremena

10. Nastavnik biologije - ekologije
za 10% radnog vremena

11. Nastavnik matematike - informatike
za 10% radnog vremena

12. Nastavnik hemije - fizike
za 10% radnog vremena

13. Nastavnik pravne grupe predmeta
za 10% radnog vremena

14. Nastavnik fizičkog vaspitanja
za 10% radnog vremena

USLOVI:
uslovi predviđeni čl. 24 stav 1, čl. 26 stav 1, članom 39 i članom 41 Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09 i 32/13). Posebni uslovi: odgovarajuće obrazovanje na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine, visoko obrazovanje na visokim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, odnosno strukovne studije), na studijama u trajanju od 3 godine ili više obrazovanje prema Pravilniku o vrsti stručne spreme nastavnika, pomoćnika nastavnika i stručnih saradnika u stručnim školama („Sl. glasnik RS“, br. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 8/2011, 9/2013), obrazovanje iz pedagoških, psiholoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, položen stručni ispit za nastavnika (licenca), državljanstvo Republike Srbije, poznavanje jezika na kom se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (da je kandidat slušao nastavu na osnovnim i specijalističkim, odnosno master studijama na jeziku na kom se odvija nastava); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da ispunjava ostale odredbe date čl. 8, 120 i 121 Zakona o sistemu obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13). Pored opštih i posebnih uslova, kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove: da ima iskustvo u obrazovnoj ustanovi na predmetima za koje konkuriše za prijem u radni odnos u trajanju od najmanje neprekidno 2 školske godine nakon stečenog odgovarajućeg obrazovanja, da se bavio razrednim starešinstvom, da je u radnom odnosu u drugoj ustanovi na najmanje 70% od punog radnog vremena na predmetima za koje konkuriše, da ima poznavanje rada na računaru najmanje Windows 2013, najmanje 3 stručna savetovanja na teme prilagođena obrazovno-vaspitnoj delatnosti, da je elokventna, ambiciozna, timski nastrojena, politički nepristrasna. Uz prijavu na konkurs dostaviti: sažetu biografiju sa fotografijom, overenu fotokopiju diplome o stručnoj spremi (A4 format), uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci (u drugoj fazi izbora kandidata), saglasnost obrazovne ustanove u kojoj je kandidat zaposlen za obavljanje poslova u drugoj obrazovnoj ustanovi, lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti (druga faza), dokaz o neosuđivanosti iz policijske uprave, dokaz o parentalnoj sposobnosti od strane službe za socijalnu zaštitu (druga faza). Prijave slati ili dostaviti na adresu škole, sa naznakom „Konkurs za radni odnos“ ili na elektronsku adresu: info@efcskola.edu.rs, efcskola@gmail.com. Rok za prijavu je 22.09.2017. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Sve dodatne informacije i obaveštenja se mogu dobiti u prostorijama škole ili na kontakt telefon, radnim danima od 12.00 do 14.00 sati. Osoba za kontakt: Ivan Jovanović, prof.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA POSLOVNO MENADžERSKA ŠKOLA


Pregledano: 1398 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters