Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Asistent za oblast Fizičko vaspitanje i sport, uža oblast Metodika nastave fizičkog i zdravstvenog v Puno radno vreme

na VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KIKINDI u Kikinda (Poslato na 14-09-2017)

Asistent za oblast Fizičko vaspitanje i sport, uža oblast Metodika nastave fizičkog i zdravstvenog vaspitanja

Oglas važi od: 13.9.2017.

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KIKINDI
Kikinda, Svetosavska 57
tel. 0230/439-250
tel/faks: 0230/22-423
e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs
www.vaspitacka.edu.rs


Asistent za oblast Fizičko vaspitanje i sport, uža oblast Metodika nastave fizičkog i zdravstvenog vaspitanja
sa 20% radnog vremena, na period od tri godine

USLOVI:
student doktorskih akademskih studija koji je prethodne nivoe studija završio sa ukupnom prosečnom ocenom najmanje (8) osam. Pored navedene stručne spreme kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i aktima škole: 1. državljanstvo Republike Srbije, 2. zdravstvena sposobnost, 3. da nisu pravnosnažnom presudom osuđeni za krivično delo u skladu sa čl. 62 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju. Kandidati uz prijavu treba da podnesu: 1. biografiju i stručnu biografiju sa podacima o dosadašnjem radu; 2. overene fotokopije diplome ili uverenja svih nivoa studija (kandidati koji konkurišu za asistenta potvrdu o upisanim doktorskim studijama); 3. spisak naučnih i stručnih radova, kao i same radove koje su u mogućnosti da dostave ili da na drugi način dokažu da su objavljeni; 5. izvod iz matične knjige rođenih; 6. dokaz o državljanstvu, ne stariji od 6 meseci; 7. lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja izabrani kandidat); 8. dokaz u vezi neosuđivanosti kandidata pribaviće škola službenim putem. Napomena: Kompletnu dokumentaciju dostaviti u štampanoj verziji i na CD-u. Neblagovremene i nepotpune prijave i prijave sa neodgovarajućom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje. Rok za prijavu je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Konkursnu dokumentaciju slati na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KIKINDI


Pregledano: 1164 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters