Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN u Negotin (Poslato na 20-09-2017)

Doktor medicine

Oglas važi od: 20.9.2017.

ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN
19300 Negotin, Badnjevska 4


Doktor medicine
za rad u Službi hitne medicinske pomoći
2 izvršioca

USLOVI:
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) i posebni uslovi utvrđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova Zdravstvenog centra Negotin za poslove dokora medicine, i to: VII/1 stepen stručnosti, završen medicinski fakultet, položen stručni ispit, bez obzira na radno iskustvo. Kriterijumi: prosečna ocena na studijama, radno iskustvo u struci (rad nakon položenog stručnog ispita na poslovima zdravstvene zaštite), ocena na razgovoru (intervju). Kandidati za radno mesto podnose: prijavu sa kratkom biografijom (CV), adresom, kontakt telefonom, mejl adresom, overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, licencu ili rešenje o upisu u imenik lekarske komore, fotokopiju radne knjižice, dokaz o radnom iskustvu (ukoliko kandidat ima radno iskustvo podrazumeva se rad na poslovima zdravstvene zaštite nakon položenog stručnog ispita, koji se dokazuje ugovorima o radu i rešenjima o prestanku radnog odnosa radi sravnjenja sa radnom knjižicom), izvod iz matične knjige venčanih (ukoliko je došlo do promene prezimena). Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos komisija će obaviti razgovor ili utvrditi drugi način ocenjivanja kandidata u skladu sa odredbama člana 6 Pravilnika o proceduri i kriterijumima za zasnivanje radnog odnosa u Zdravstvenom centru Negotin i na osnovu svih kriterijuma rangirati kandidate. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Dokumentacija se ne vraća. Prijave dostaviti lično u Upravu zdravstvenog centra Negotin ili poštom na gorenavedenu adresu


Skoro postavljeni poslovi ZDRAVSTVENI CENTAR NEGOTIN


Pregledano: 1498 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters