Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pripravnik - kustos Praksa

na GALERIJA NAIVNE UMETNOSTI KOVAČICA u Kovačica (Poslato na 20-09-2017)

Pripravnik - kustos

Oglas važi od: 20.9.2017.

GALERIJA NAIVNE UMETNOSTI
KOVAČICA
26210 Kovačica, Masarikova 65


Pripravnik - kustos
na određeno vreme od 12 meseci

Opis poslova:
sprovođenje turista kroz postavke Galerije naivne umetnosti i Spomen doma Martina Jonaša, menjanje postavke slika, pisanje projekata, dizajniranje kataloga, flajera, brošura.

USLOVI:
stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti društvene nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili na specijalističkim studijama na fakultetu; poznavanje slovačkog jezika i poznavanje rada na računaru; državljanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci. Mesto rada: Galerija naivne umetnosti i Spomen dom Martina Jonaša, Masarikova 65 i Čaplovičova 23, 26210 Kovačica. Adresa na koju se podnose prijave: 26210 Kovačica, Masarikova 65, sa naznakom „Za javni konkurs“. Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu: Ana Žolnaj Barca, telefon 013/661-157. Rok za podnošenje prijava je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“ i na internet stranici Galerije naivne umetnosti: www.naivnaumetnost.com. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs: prijava sa biografijom, original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu, original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema, original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju slovačkog jezika (sertifikati, diplome, potvrde o položenom ispitu na studijama, potvrde o završenoj obuci). Svi dokazi prilažu se u originalu ili u fotokopiji koja je overena u sudu ili kod javnog beležnika. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu ili od strane javnog beležnika biće odbačene. Interni konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane Upravnog odbora Galerije naivne umetnosti.


Pregledano: 219 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters