Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor hemije Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN ŠERBANOVIĆ” u Loznica (Poslato na 27-09-2017)

Profesor hemije

Oglas važi od: 27.9.2017.

OSNOVNA ŠKOLA
„JOVAN ŠERBANOVIĆ”
12321 Laznica
tel. 012/649-302


Profesor hemije
na određeno vreme do povratka zaposlenog sa funkcije, sa 20% radnog vremena

USLOVI:
kandidat treba da ima visoku stručnu spremu - VII/1 stepen, odgovarajuće grupe; da ispunjava uslove iz čl. 8 i 120 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - autentično tumačenje, 68/15 i 62/16 - odluka US): 1) odgovarajuća vrsta i stepen stručne spreme (overena fotokopija diplome o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju) i obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i šest bodova praske u ustanovi,u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (uverenje ili overena fotokopija indeksa o položenim ispitima iz pedagogije i psihologije ili dokaz o položenom ispitu za licencu); 2) psihička, fiziča i zdravstvena sposobnost za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje); 3) da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; 4) državljanstvo Republike Srbije (overena fotokopija, ne starije od šest meseci); 5) poznavanje jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (dokaz kandidat dostavlja samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku). Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1 i 4 podnose se uz prijavu na konkurs, kao i izvod iz matične knjige rođenih (overena fotokopija). Dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2 podnosi se pre zaključenja ugovora o radu. Dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 3 pribavlja škola. Uz prijavu na konkurs priložiti i radnu biografiju. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na gorenavedenu adresu. Bliže informacije mogu se dobiti na broj telefona: 012/649-302.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „JOVAN ŠERBANOVIĆ”


Pregledano: 1306 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters