Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik-Neurologija Puno radno vreme

na SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA u Beograd (Poslato na 29-09-2017)

Nastavnik-Neurologija

,,SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA”, Beograd

Potreban je :

Nastavnik – Neurologije (20% radnog vremena)

Uslovi:

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, predviđenih čl. 24 stav 1 Zakona o radu i čl. 120 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (,,Sl. glasnik RS”, br. 72/09), prijavljeni kandidati treba da ispunjavaju uslove u pogledu vrste tražene stručne spreme, utvrđene Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u nastavi u stručnim školama (,,Prosvetni glasnik”, broj 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 5/2005, 2/07, 4/07, 7/08 i 11/08).
Potrebna dokumentacija: – CV (radna biografija) – overena fotokopija diplome; – overena fotokopija o položenom stručnom ispitu, odnosno licenci; – izvod iz matične knjige rođenih; – uverenje o državljanstvu; – očitanu ličnu kartu – ostala raspoloživa dokumentacija.
-uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima – uverenje da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela, uverenje nadležnog suda i MUP-a.dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu.
U postupku odlučivanja o izboru nastavnika, direktor vrši uži izbor kandidata koje upućuje na prethodnu proveru psihofizičkih sposobnosti, u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja, primenom standardizovanih postupaka. U roku od 8 (osam) dana od dana dobijanja rezultata provere, direktor pribavlja mišljenje organa upravljanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.
Sva fotokopirana dokumenta moraju biti overena.
Prijavu sa dokazima o ispunjavanju traženih uslova i sažetu biografiju dostaviti u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave slati na adresu škole, sa naznakom:
,,Za konkurs’‘.
Adresa: Nušićeva 12a, III sprat, 11000 Beograd
Kontakt telefon: 011/323-55-00 Beograd, 29.09.2017. godine
Rok za dostavljanje prijava je
06.10.2017.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Beograd-Savski Venac
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Stručni ispit ili licenca
da

Napomena

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano).

Računarske veštine:

Obrada teksta – Word SrednjiSkoro postavljeni poslovi SREDNJA MEDICINSKA ŠKOLA


Pregledano: 1113 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters