Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavak (izbor u odgovarajuće zvanje), oblast Geo-nauke, uža oblast Metodika nastave upoznavanja ok Puno radno vreme

na VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KIKINDI u Kikinda (Poslato na 04-10-2017)

Nastavak (izbor u odgovarajuće zvanje), oblast Geo-nauke, uža oblast Metodika nastave upoznavanja okoline

Oglas važi od: 04.10.2017.

VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KIKINDI
23300 Kikinda, Svetosavska 57
tel. 0230/439-250
e-mail: vsssovki@vaspitacka.edu.rs


Nastavak (izbor u odgovarajuće zvanje), oblast Geo-nauke, uža oblast Metodika nastave upoznavanja okoline, doktorat
zasnivanje radnog odnosa na vreme u zavisnosti od izbora u odgovarajuće zvanje

USLOVI:
VIII stepen stručne spreme u navedenom zanimanju. Pored navedene stručne spreme kandidati treba da ispunjavaju i uslove predviđene Zakonom o visokom obrazovanju i aktima škole: državljanstvo Republike Srbije, zdravstvena sposobnost, da nisu pravnosnažnom presudom osuđeni za krivično delo u skladu sa čl. 62 stav 4 Zakona o visokom obrazovanju. Kandidati uz prijavu treba da podnesu: biografiju i stručnu biografiju sa podacima o dosadašnjem radu; overene fotokopije diplome ili uverenja svih nivoa studija; preporuku koja sadrži pregled i mišljenje o naučnom i stručnom radu kandidata iz ustanove u kojoj je kandidat izvodio nastavu u prethodnom periodu, ocenu o rezultatima naučnog, istraživačkog odnosno umetničkog rada, ocenu o angažovanju u razvoju nastave i razvoju drugih delatnosti visokoškolske ustanove, ocenu o rezultatima pedagoškog rada, kao i ocenu rezultata postignutih u obezbeđivanju naučno-nastavnog, odnosno umetničko-nastavnog podmlatka; spisak naučnih, stručnih radova, kao i same radove koje su u mogućnosti da dostave ili da na drugi način dokažu da su objavljeni; izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o državljanstvu, ne stariji od 6 meseci; lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja izabrani kandidat); dokaz u vezi osuđivanosti kandidata pribaviće škola službenim putem. Kompletnu dokumentaciju dostaviti u štampanoj verziji i na CD-u. Neblagovremene i nepotpune prijave i prijave sa neodgovarajućom dokumentacijom neće se uzimati u razmatranje. Konkursnu dokumentaciju slati na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi VISOKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA ZA OBRAZOVANjE VASPITAČA U KIKINDI


Pregledano: 1130 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters