Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši/strukovni radiološki tehničar u ATD službi Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 04-10-2017)

Viši/strukovni radiološki tehničar u ATD službi

Oglas važi od: 04.10.2017.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva jedinstva 135


Viši/strukovni radiološki tehničar u ATD službi
radi zamene privremeno odsutne zaposlene, zbog dužeg bolovanja, do njenog povratka

Opis poslova:
obavlja poslove višeg radiološkog tehničara, odnosno strukovnog medicinskog radiologa; zadužen je za efikasnu i funkcionalnu organizaciju rada; obavlja standardna i specijalna rendgenološka snimanja, nativno ili uz primenu kontrastnih sredstava; vrši preglede na kompjuterizovanom tomografu, samostalno ili uz specijalistu radiologije; asistira specijalisti radiologije kod ultrazvučnih pregleda; vrši pripremu i pozicioniranje bolesnika za pregled; priprema potreban materijal za radiološku dijagnostiku; postavlja intravensku kanilu bolesniku za aplikaciju kontrastnog sredstva; primenjuje antišok terapiju u slučaju pojave alergijske reakcije kod bolesnika; pridržava se zakonom propisanih zaštitnih mera u zoni jonizujućeg zračenja; vodi evidenciju o broj pregleda i utrošku materijala; vodi urednu medicinsku dokumentaciju; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ima i završenu višu/strukovnu medicinsku školu - radiolški smer (VI stepen) i položen stručni ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenoj višoj/strukovnoj medicinskoj školi (VI stepen) - radiološki smer, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju, ne starija od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 1426 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters