Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA „KRALjICA JELENA“ u Raška (Poslato na 04-10-2017)

Nastavnik...

Oglas važi od: 04.10.2017.

SREDNjA ŠKOLA
„KRALjICA JELENA“
36350 Raška, Omladinski centar bb
tel. 036/736-032


Nastavnik mašinske grupe predmeta
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

Nastavnik fizike
sa 30% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

Nastavnik srpskog jezika i književnosti
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
da je kandidat državljanin Republike Srbije; da je stekao odgovarajuće obrazovanje shodno odredbama važećeg Pravilnika o vrsti stručne spreme kao i visoko obrazovanje u skladu sa članom 8 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije), po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10.09.2005. godine ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10.09.2005. godine; da ispunjava uslove iz čl. 8 stav 4 Zakona, odnosno da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa ESPB; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima – uverenje se dostavlja pre zaključivanja ugovora o radu; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u članu 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovana i vaspitanja - pribavlja škola; da zna srpski jezik, na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad.

OSTALO:
Uz prijavu dostaviti: uverenje o državljanstvu; izvod iz matične knjige rođenih (sa hologramom); overenu fotokopiju diplome; za dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 8 stav 4 Zakona - fotokopija indeksa ili posebna potvrda da je u toku studija kandidat položio ispite iz pedagogije i psihologije, odnosno da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na višokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i 6 bodova prakse u ustanovi ili uverenje o položenom ispitu za licencu; ukoliko kandidat nije stekao srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku - dostavlja dokaz da je položio ispit iz srpskog jezika; dokazi se dostavljaju u originalu ili overenoj fotokopiji, ne stariji od 6 meseci. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA ŠKOLA „KRALjICA JELENA“


Pregledano: 1560 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters