Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “ARILjE” u Arilje (Poslato na 04-10-2017)

Vaspitač

Oglas važi od: 04.10.2017.

PREDŠKOLSKA USTANOVA “ARILjE”
31230 Arilje, Miloša Glišića 34
tel. 031/891-888


Vaspitač
na određeno vreme do završetka pripremnog predškolskog programa u radnoj 2017/2018. godini
2 izvršioca

USLOVI:
odgovarajuće više obrazovanje, odnosno odgovarajuće visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne strukovne studije ili osnovne akademske studije) u trajanju od 3 godine ili na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije - master, specijalističke akademske studije ili specijalističke strukovne studije) - vaspitač, u skladu sa Zakonom. Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene članom 120 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da imaju državljanstvo RS; znaju jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Sa kandidatima za radno mesto vaspitača vršiće se provera psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom. Proveru vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Uz prijavu na konkurs dostaviti: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju). Uverenje da kandidat poseduje psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom podnosi se pre zaključivanja ugovora o radu. Uverenje da kandidat nije osuđivan pribavlja ustanova. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Prijave sa potpunom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za konkurs“, na adresu PU.


Pregledano: 2174 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters