Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viša/strukovna medicinska sestra; Medicinska sestra Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 04-10-2017)

Viša/strukovna medicinska sestra; Medicinska sestra

Oglas važi od: 04.10.2017.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva jedinstva 135


Viša/strukovna medicinska sestra
u Službi ginekologije i akušerstva, na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene zbog dužeg bolovanja

Opis poslova:
radi poslove opšte nege bolesnika u operacionom bloku; preuzima bolesnika sa odeljenja; stavlja i skida bolesnike sa operacionog stola; stavlja bolesnike u specijalan položaj; stara se o ispravnosti i održavanju opracionih stolova, reflektora i aparata potrebnih za rad; ostalo po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ima i završenu višu/strukovnu medicinsku školu - opšti ili ginekološko-akušerski smer (VI stepen) i položen stručni ispit. Uz prijavu u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenoj višoj/strukovnoj medicinskoj školi (VI stepen) - opšti ili ginekološko-akušerski smer, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju, ne starija od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

Medicinska sestra
za rad u sali Službe oftalmologije, na određeno vreme 3 meseca, zbog povećanog obima posla

Opis poslova:
pruža specijalnu negu u zavisnosti od vrste odeljenja i radi poslove svoje struke; upoznaje bolesnike sa planiranim procedurama; aktivno učestvuje u sprovođenju zdravstveno-vaspitne metode u bolničkoj jedinici (individualnim radom u grupi); učestvuje u stručnom osposobljavanju zdravstvenih radnika; obezbeđuje permanentan rad; vrši nadzor medicinskih tehničara nad obavljanjem poslova iz okvira struke i vođenja medicinske dokumentacije; vodi potrebnu dokumentaciju; ostalo po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, uslov je i završena srednja medicinska škola - opšti smer (IV stepen) i položen stručni ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi (IVstepen) - opšti smer, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju, ne starija od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

OSTALO:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 1323 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters