Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor engleskog jezika Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „KARAĐORĐE“ u Rača Kragujevačka (Poslato na 11-10-2017)

Profesor engleskog jezika

Oglas važi od: 11.10.2017.

OSNOVNA ŠKOLA
„KARAĐORĐE“
Rača Kragujevačka
34210 Rača, Karađorđeva 102
tel. 034/751-468


Profesor engleskog jezika
na određeno vreme radi zamene odsutne zaposlene preko 60 dana, za 97% radnog vremena (za rad u izdvojenom odeljenju u Saranovu sa 55% radnog vremena i u izdvojenom odeljenju u Đurđevu sa 42% radnog vremena)

USLOVI:
Kandidat mora da ima odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa članom 8 stav 2 tačke 1 i 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, broj 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - auten. tumačenje, 68/2015 i 62/2016 - odluka US) i odgovarajući stepen i vrstu obrazovanja u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, broj 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 i 3/2017). Kandidat mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Uz prijavu na konkurs, pored overene fotokopije diplome o odgovarajućem visokom obrazovanju i stepenu i vrsti obrazovanja, kandidat treba da dostavi: uverenje o državljanstvu, kojim dokazuje da je državljanin Republike Srbije (uverenje se podnosi uz prijavu na konkurs, u originalu ili overenoj fotokopiji, ne starije od 6 meseci od dana objavljivanja konkursa); dokaz da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - srpski jezik (isprava izdata od strane relevantne institucije koja potvrđuje znanje srpskog jezika). Pored navedenog, kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove: da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (dokaz pribavlja škola); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (dokaz podnosi izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu). Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi“, na adresu škole, sa naznakom „Za konkurs za profesora engleskog jezika“. Telefon za bliže informacije: 034/751-468, osoba za kontakt Borko Petrović, sekretar škole.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „KARAĐORĐE“


Pregledano: 1345 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters