Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „KARAĐORĐE“ u Velika Plana (Poslato na 11-10-2017)

Nastavnik...

Oglas važi od: 11.10.2017.

OSNOVNA ŠKOLA
„KARAĐORĐE“
11320 Velika Plana, Vojvode Mišića 135


Nastavnik matematike
za rad u izdvojenom odeljenju u Velikom Orašju, na određeno vreme radi zamene zaposlene na porodiljskom odsustvu

Nastavnik matematike
za rad u izdvojenom odeljenju u Starom Selu, za 20% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene zaposlene na porodiljskom odsustvu

Nastavnik engleskog jezika
za 60% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene zaposlene koja se nalazi na odsustvu preko 60 dana, do 17.03.2018. godine

USLOVI:
Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz čl 8, 120 i 121 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS“, br. 72/09, 52/11, 55/13) i člana 2 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi i da dostave neophodne dokaze o ispunjavanju uslova. Pored prijave na konkurs (sa radnom biografijom) kandidati treba da dostave i overene fotokopije dokumenata, ne starije od 6 meseci, kojima dokazuju da ispunjavaju uslove konkursa, i to: diplomu o stečenoj stručnoj spremi, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih.

Ložač centralnog grejanja
na određeno vreme radi zamene zaposlenog koji se nalazi na bolovanju preko 60 dana

USLOVI:
Kandidati treba da ispunjavaju uslove iz čl 120 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS“, br. 72/09, 52/11, 55/13 i 68/15) i da dostave neophodne dokaze o ispunjavanju uslova. Pored prijave na konkurs (sa radnom biografijom) kandidati treba da dostave i overene fotokopije dokumenata, ne starije od 6 meseci, kojima dokazuju da ispunjavaju uslove konkursa, i to: diplomu o stečenoj stručnoj spremi - III ili IV stepen mašinsko-tehničke struke, uverenje o položenom stručnom ispitu za ložača centralnog grejanja, uverenje o državljanstvu.

OSTALO:
Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat pre zaključivanja ugovora. Uverenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela utvrđena u čl. 120 stav 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja - pribavlja škola po službenoj dužnosti. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od objavljivanja. Prijave se dostavljaju lično u sekretarijatu škole ili na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „KARAĐORĐE“


Pregledano: 2061 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters