Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Profesor (više predmeta) Puno radno vreme

na HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA u Vranje (Poslato na 11-10-2017)

Profesor...

Oglas važi od: 11.10.2017.

HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA
17500 Vranje, Moše Pijade bb
tel. 017/423-630


Profesor ustava i prava građana
za 15% radnog vremena, na određeno vreme do povratka zaposlene sa održavanja trudnoće, porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

USLOVI:
VII/1 stepen stručne spreme u u skladu sa Pravilnikom o vrsti i stepenu stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama.

Profesor stručnih predmeta u grafičarstvu
na određeno vreme do povratka zaposlenog sa funkcije direktora škole

USLOVI:
VII/1 stepen stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o vrsti i stepenu stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama.

OSTALO:
Kandidat treba da ispunjava uslove propisane zakonom: da ima odgovarajuće obrazovanje; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; proveru psihfizičke sposobnosti za rad sa učenicima vrši NSZ, primenom standardizovanih postupaka; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije. Uz prijavu sa kratkom biografijom kandidati prilažu: original ili overenu fotokopiju diplome, lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima, uverenje da nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivična dela za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu Republike Srbije. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom koja nije starija od 6 meseci dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Prijave se podnose na adresu: Hemijsko-tehnološka škola Vranje, Moše Pijade bb, sa naznakom: “Za konkurs”.


Skoro postavljeni poslovi HEMIJSKO-TEHNOLOŠKA ŠKOLA


Pregledano: 926 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters