Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši/strukovni radni terapeut; Doktor medicine Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 18-10-2017)

Viši/strukovni radni terapeut; Doktor medicine

Oglas važi od: 18.10.2017.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva jedinstva 135


Viši/strukovni radni terapeut
u Službi fizikalne medicine i rehabilitacije, na određeno vreme 3 meseca, zbog povećanog obima posla

Opis poslova:
priprema materijal i sve vrste sprava za rad; trebuje materijal potreban za rad; redovno obavlja rad sa pacijentima; vodi potrebnu dokumentaciju; priprema bolesničku dokumentaciju za dnevni rad kontrolni pregled fizijatra; ostalo po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom kandidat treba da ima i završenu višu/strukovnu medicinsku školu - smer radni terapeut (VI stepen) i položen stručni ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenoj višoj/strukovnoj medicinskoj školi (VI stepen) - smer radni terapeut; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; izvod iz matične knjige rođenih original ili overenu fotokopiju (ne starija od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

Doktor medicine
za rad u Prijemno-urgentnoj službi, na određeno vreme 3 meseca, zbog povećanog obima posla

Opis poslova:
pregleda i obrađuje bolesnike na odeljenju (piše istorije bolesti, zadužuje potrebne lab. analize i dijagnostičke preglede i intervencije), daje terapijske predloge uz superviziju specijaliste; vodi medicinsku dokumentaciju u papirnoj i elektronskoj formi; u svom radu se mora pridržavati načela kodeksa etike i profesionalnog ponašanja prema pacijentima i saradnicima; na radnom mestu dužan je da nosi propisanu radnu odeću i obuću; radi i druge poslove svoje struke po nalogu načelnika, šefa odelenja ili odseka.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ima i završen medicinski fakultet (VII stepen) i položen stručni ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju, ne starija od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

Medicinska sestra - tehničar
za rad u Prijemno-urgentnoj službi, na određeno vreme 3 meseca, zbog povećanog obima posla

Opis poslova:
prima bolesnike i odvodi u prijemnu ambulantu; asistira lekaru prilikom pregleda; daje potrebnu terapiju i radi EKG; priprema materijal i pribor za rad i isti steriliše; vrši prevoz bolesnika na odeljenje; vodi potrebnu dokumentaciju; po potrebi vrši sanitarnu obradu bolesnika; ostalo po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat teba da ima i završenu srednju medicinsku školu - opšti smer (IV stepen) i položen stručni ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi (IV stepen) - opšti smer; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju, ne starija od šest meseci).

Medicinska sestra - tehničar
za rad u Službi za interne bolesti, na određeno vreme 3 meseca, zbog povećanog obima posla

Opis poslova:
obavlja opštu negu bolesnika; održava higijenu bolesnika; hrani bolesnika; priprema bolesnika za pregled; priprema sanitarni materijal, pribor i instrumente za rad i iste steriliše; prikuplja izlučevine bolesnika za pregled ili laboratorijske analize; preduzima potrebne mere za sprečavanje intarhospitalnih infekcija; sprovodi zdravstveno vaspitanje bolesnika; deli terapiju; vodi potrebnu dokumentaciju; pomaže višem medicinskom tehničaru pri specijalnoj nezi i radi po potrebi EKG; ostalo po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom, kandidat treba da ima i završenu srednju medicinsku školu - opšti smer (IV stepen) i položen stručni ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi (IV stepen) - opšti smer; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju, ne starija od šest meseci).

Medicinska sestra - tehničar
za rad u Službi hirurgije, na određeno vreme 3 meseca, zbog povećanog obima posla

Opis poslova:
obavlja opštu negu bolesnika; održava higijenu bolesnika; hrani bolesnika; priprema bolesnika za pregled; priprema sanitarni materijal, pribor i instrumente za rad i iste steriliše; prikuplja izlučevine bolesnika za pregled ili laboratorijske analize; preduzima potrebne mere za sprečavanje intarhospitalnih infekcija; sprovodi zdravstveno vaspitanje bolesnika; deli terapiju; vodi potrebnu dokumentaciju; pomaže višem medicinskom tehničaru pri specijalnoj nezi i radi po potrebi EKG; ostalo po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom i završenu srednju medicinsku školu - opšti smer (IV stepen) i položen stručni ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi (IV stepen) - opšti smer; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju, ne starija od šest meseci).

OSTALO:
Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u listu “Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Opšta bolnica Požarevac, 12000 Požarevac, Bratstva jedinstva 135.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 1438 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters