Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Stručni saradnik - radni terapeut Puno radno vreme

na CENTAR ZA PRUŽANjE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA KIKINDA u Kikinda (Poslato na 18-10-2017)

Stručni saradnik - radni terapeut

Oglas važi od: 18.10.2017.

CENTAR ZA PRUŽANjE USLUGA
SOCIJALNE ZAŠTITE GRADA KIKINDA
23300 Kikinda, Miloša Velikog 56
tel. 0230/421-630


Stručni saradnik - radni terapeut

USLOVI:
VI ili VII stepen stručne spreme odgovarajuće struke, u smislu zakona kojim se reguliše socijalna zaštita (više ili visoko obrazovanje). Uz prijavu kandidat treba da dostavi: uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, uverenje o uspešno završenom akreditovanom programu obuke, dokaz o radnom iskustvu, dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 6 meseci ili nije pravosnažnom presudom osuđen za krivično delo protiv dostojanstva ličnosti i morala, lekarsko uverenje da ima psihofizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima (podnosi izabrani kandidat pre zaključivanja ugovora o radu), dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za navedena krivična dela pribavlja Centar po službenoj dužnosti. Kandidat treba da ima najmanje 1 godinu radnog iskustva u dnevnom boravku za OSI; uspešno završen akreditovani odgovarajući program obuke na kome je stekao posebna znanja i veštine za obavljanje konkretnog specijalizovanog posla, odnosno pružanje određene usluge; psihička, fizička i zdravstvena sposobnosat za rad sa decom, mladima i odraslim osobama sa fizičkim invaliditetom i intelektulnim teškoćama. Kandidat treba da poznaje rad na kompjuteru, da poseduje komunikativnost, marljivost, elokventnost, želju za napredovanjem i usavršavanjem, kao i dobre organizacione sposobnosti i spremnost za timski rad. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu Centra sa naznakom “Prijava za konkurs”. Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju najkasnije 7 dana po završetku konkursa.


Pregledano: 1451 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters