Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA u Beograd (Poslato na 18-10-2017)

Nastavnik...; Medicinska sestra - tehničar

Oglas važi od: 18.10.2017.

SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA
Beograd, Vukasovićeva 21a
tel. 011/3594-104


Nastavnik teorijske nastave za predmet Srpski jezik i književnost
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
1) diplomirani defektolog - oligofrenolog sa savladanim programom metodike nastave srpskog jezika; profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost; profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezik; profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost; profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom; profesor srpskohrvatskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika; profesor srpskog jezika i književnosti; profesor srpske književnosti i jezika; profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću; diplomirani filolog za književnost i srpski jezik; diplomirani filolog za srpski jezik i književnost; diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima. Nastavnici, pored stručne spreme predviđene pod stavkama od 2 do 12, moraju posedovati stručnu defektološku osposobljenost ili stručnu spremu diplomiranog defektologa.

Nastavnik za predmet Osnove tehnike rada sa praksom
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
1) diplomirani inženjer poljoprivrede - svi smerovi; diplomirani inženjer mašinstva; diplomirani inženjer tehnologije, svi odseci; diplomirani inženjer šumarstva - za obradu drveta; diplomirani inženjer tehnologije, tekstilni odsek; diplomirani inženjer tehnologije - odsek grafičkog inženjerstva; diplomirani inženjer tehnologije tekstilne konfekcije; diplomirani građevinski inženjer; diplomirani inženjer arhitekture; diplomirani arhitekta; dilomirani defektolog - oligofrenolog. Nastavnici pored stručne spreme predviđene pod stavkama od 1 do 10, moraju posedovati stručnu defektološku osposobljenost ili stručnu spremu diplomiranog defektologa.

Medicinska sestra - tehničar
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI:
IV ili V stepen stručne spreme medicinske struke.

OSTALO:
2) da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova pod 1), 3), 4) i 5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2 ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Uz prijavu na konkurs kandidat dostavlja dokaz o odgovarajućem obrazovanju, dokaz o neosuđivanosti, državljanstvo, izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih (za kandidate koji su promenili prezime). Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja kandidat koji je izabran pre zaključivanja ugovora o radu. Uz prijavu kandidat dostavlja overene kopije dokumenata. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzimati u obzir. Prijave na konkurs slati na adresu Srednja zanatska škola, 11090 Beograd - Rakovica, Vukasovićeva 21a.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA ZANATSKA ŠKOLA


Pregledano: 1185 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters