Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine Puno radno vreme

na KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC u Kragujevac (Poslato na 18-10-2017)

Doktor medicine

Oglas važi od: 18.10.2017.

KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC
34000 Kragujevac, Zmaj Jovina 30
tel. 034/505-273

Doktor medicine
za potrebe Centra za onkologiju i radiologiju, probni rad od 3 meseca

USLOVI:
Opšti uslovi za zasnivanje radnog odnosa utvrđeni Zakonom o radu („Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 i 13/2017 – odluka US) a posebni uslovi Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji sa sistematizacijom radnih mesta Kliničkog centra Kragujevac. Uz prijavu se podnose, u originalu ili overenoj kopiji, sledeća dokumenta: diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila; uverenje o položenom stručnom ispitu; uverenje o državljanstvu RS; izvod iz matične knjige rođenih; izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime); kratku biografiju sa adresom, kontakt telefonom, imejl adresom. Kandidati koji imaju radno iskustvo nakon položenog stručnog ispita na poslovima pružanja zdravstvene zaštite (uključujući stručno osposobljavanje i usavršavanje) potrebno je da dostave dokaz/potvrdu o radnom/volonterskom stažu u struci. Kandidati su u obavezi da na prijavi navedu za koja radna mesta konkurišu (bilo da konkurišu na jedno radno mesto ili na više radnih mesta). Kandidati koji uđu u uži izbor biće pozvani na razgovor. Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat je dužan da dostavi: lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos; dokaz da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak, da optužnica nije stupila na pravnu snagu i da nije pokrenuta istraga (uverenje nadležnog suda); uverenje da kandidat nije osuđivan za krivična dela koja ga čine nepodobnim za rad u zdravstvenoj ustanovi (uverenje nadležne policijske uprave ili policijske stanice); dozvolu za rad – licencu izdatu od nadležne komore (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu). Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi gorenavedene dokumente u zahtevanom roku, sa njim se neće zasnovati radni odnos. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Klinički centar Kragujevac. Oglas se objavljuje putem sajta Ministarstva zdravlja Republike Srbije, putem sajta Kliničkog centra Kragujevac i u publikaciji „Poslovi”. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Konačni rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu Kliničkog centra Kragujevac (www.kc-kg.rs). Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Kontakt telefon 034/50-52-73. Prijave se podnose lično, u zatvorenoj koverti preko pisarnice Kliničkog centra Kragujevac ili putem pošte na adresu: Klinički centar Kragujevac, 34000 Kragujevac, Zmaj Jovina 30. Obavezno naznačiti za koje se radno mesto konkuriše „Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto______(navesti tačan profil za koji kandidat podnosi prijavu)”.Skoro postavljeni poslovi KLINIČKI CENTAR KRAGUJEVAC


Pregledano: 1379 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
Preporuči prijateljima
<

Motivational letters