Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor opšte medicine; Medicinski tehničar Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 25-10-2017)

Doktor opšte medicine; Medicinski tehničar

Oglas važi od: 25.10.2017.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva jedinstva 135


Doktor opšte medicine
na određeno vreme radi zamene privremeno odsutne zaposlene, zbog posebne nege deteta, do njenog povratka

Opis poslova:
pregleda i obrađuje bolesnike na odeljenju (piše istorije bolesti, zadužuje potrebne lab. analize i dijagnostičke preglede i intervencije), daje terapijske predloge uz superviziju specijaliste; vodi medicinsku dokumentaciju u papirnoj i elektronskoj formi; u svom radu se mora pridržavati načela kodeksa etike i profesionalnog ponašanja prema pacijentima i saradnicima; na radnom mestu dužan je da nosi propisanu radnu odeću i obuću; radi i druge poslove svoje struke po nalogu načelnika, šefa odelenja ili odseka.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom i završen medicinski fakultet, VII stepen i položen stručni ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju, ne starija od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

Medicinski tehničar
za rad u Službi anestezije, na 3 meseca, zbog povećanog obima posla

Opis poslova:
priprema anastetike za rad; vodi listu anestezije; vodi računa o sterilizaciji tubusa i drugog materijala; daje premedikaciju; vodi računa o ispravnosti aparata; vodi evidenciju o kiseoniku i oksiduru i stara se da ga ima dovoljno; vodi potrebnu dokumentaciju; trebuje lekove; reanimira bolesnike; pomaže anesteziologu na poslovima anestezijama pod kontrolom anesteziologa; vodi potrebnu dokumentaciju; učestvuje u transportu intubiranih i teško povređenih kao i respiratornog ugroženih pacijenata od bolnice do specijalizovane zdravstvene organizacije; ostalo po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
Pored opštih uslova predviđenih zakonom i završena srednja medicinska škola - opšti smer, IV stepen i položen stručni ispit. Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se prijavljujete, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi, IV stepen - opšti smer; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju, ne starija od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

OSTALO:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji “Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Pregledano: 1074 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters