Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 25-10-2017)

Više radnih mesta

Oglas važi od: 25.10.2017.

OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Bratstva jedinstva 135


Lekar opšte medicine
3 izvršioca

Opis poslova:
pregleda i obrađuje bolesnike na odeljenju (piše istorije bolesti, zadužuje potrebne lab. analize i dijagnostičke preglede i intervencije), daje terapijske predloge uz superviziju specijaliste; vodi medicinsku dokumentaciju u papirnoj i elektronskoj formi; u svom radu se mora pridržavati načela kodeksa etike i profesionalnog ponašanja prema pacijentima i saradnicima; na radnom mestu dužan je da nosi propisanu radnu odeću i obuću; radi i druge poslove svoje struke po nalogu načelnika, šefa odelenja ili odseka.

USLOVI:
opšti uslovi predviđeni zakonom i završen medicinski fakultet, VII stepen i položen stručni ispit. Uz prijavu u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se konkuriše, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom, overenu fotokopiju diplome o završenom medicinskom fakultetu, overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu, izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju, ne starija od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

Viša/strukovna medicinska sestra - tehničar

Opis poslova:
pruža specijalnu negu u zavisnosti od vrste odeljenja i radi poslove svoje struke; upoznaje bolesnike sa planiranim procedurama; aktivno učestvuje u sprovođenju zdravstveno vaspitne metode u bolničkoj jedinici (individualnim radom i grupi); učestvuje u stručnom osposobljavanju zdravstvenih radnika; obezbeđuje permanentan rad; vrši nadzor medicinskih tehničara nad obavljanjem poslova iz okvira struke i vođenja medicinske dokumentacije; vodi potrebnu dokumentaciju; ostalo po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
opšti uslovi predviđeni zakonom i završena viša/strukovna medicinska škola i položen stručni ispit. Uz prijavu u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se konkuriše, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenoj višoj/strukovnoj medicinskoj školi; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; izvod iz matične knjige rođenih original ili overena fotokopija (ne starija od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

Medicinska sestra - tehničar
7 izvršilaca

Opis poslova:
obavlja opštu negu bolesnika, održava higijenu bolesnika, hrani bolesnika, priprema bolesnika za pregled, priprema sanitarni materijal, pribor i instrumente za rad i iste steriliše, prikuplja izlučevine bolesnika za pregled ili laboratorijske analize, preduzima potrebne mere za sprečavanje intarhospitalnih infekcija, sprovodi zdravstveno vaspitanje bolesnika, deli terapiju, vodi potrebnu dokumentaciju, pomaže višem medicinskom tehničaru pri specijalnoj nezi i radi EKG-e i ostalo po nalogu neposrednog rukovodoca.

USLOVI:
opšti uslovi predviđeni zakonom i završena srednja medicinska škola - opšti smer (IV stepen) i položen stručni ispit. Uz prijavu u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se konkuriše, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi, IV stepen - opšti smer; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija, ne starija od šest meseci). Kandidati koji su radili u struci dužni su da dostave i overenu fotokopiju licence.

Stručni saradnik za pravne poslove
u Odseku javnih nabavki

Opis poslova:
učestvuje u pripremi konkursne dokumentacije i odgovara za usklađenost iste sa zakonom o javnim nabavkama; stara se o neposrednoj primeni zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata koji uređuju javne nabavke; stara se o blagovremenosti preduzimanja određenih radnji u postupku javnih nabavki; priprema zapisnike, izveštaje, odluke i ugovore u javnim nabavkama; u slučaju nepoštovanja zakona o javnim nabavkama i uočenim propustima u radu tenderske komisije i drugih zaposlenih u odseku obaveštava šefa javnih nabavki; učestvuje u pripremi pravilnika i drugih normativnih akata koji se odnose na javne nabavke; priprema i dostavlja redovne izveštaje upravi za javne nabavke po zakonu i podzakonskim aktim iz domena javnih nabavki; obavlja i druge poslove svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
opšti uslovi predviđeni zakonom i završen pravni fakultet, VII stepen i radno iskustvo u struci od najmanje godinu dana. Uz prijavu u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se konkuriše, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenom pravnom fakultetu; potvrdu prethodnog poslodavca o radnom iskustvu; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija, ne starija od šest meseci).

Servirka

Opis poslova:
prenosi hranu iz centralne kuhinje na odeljenja; pokretnim i nepokretnim bolesnicima servira i raspoređuje obroke po propisanim dijetama; priprema posuđe i pribor za rad; pere i dezinfikuje pribor i posuđe za rad; održava higijenu stolova, stolica i trpezarije gde bolesnici jedu; pomaže medicinskim tehničarima kod ishrane nepokretnih bolesnika; radi i druge poslove svoje struke po nalogu neposrednog rukovodioca.

USLOVI:
opšti uslovi predviđeni zakonom, završena srednja škola - III stepen stručne spreme odgovarajuće struke. Uz prijavu u kojoj je potrebno navesti za koje radno mesto se konkuriše, treba dostaviti: kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi, III stepen odgovarajuće struke; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija, ne stariji od šest meseci).

OSTALO:
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na gorenavedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi OPŠTA BOLNICA POŽAREVAC


Pregledano: 2324 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters